مشخصات فردی

نام: امیر

نام خانوادگی: موسوی نیا


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: moosavie@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirMousavinia


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: معماری سیستم های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر