از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

عضو شوراي ايمني

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي مدارها و سيستم هاي مجتمع

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

مدير گروه الكترونيك