تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طراحي، شبيه سازي و پياده سازي مدار فشرده سازي اسپايك هاي عصبي با كمك درون يابي تغييرات اسپايك از طريق برازاندن توابع شكل گسترده

نام اساتید: حسام زندي, اميرمسعود سوداگر, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي, هادي اميري
Hesam Zandi, Amir Masoud Sodagar, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : نگار صمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

طراحي و نمونه سازي يك مولد پالس برنامه پذير براي شكل پالس هاي شبه اسپايك در ريز سيستم هاي تحريك عصبي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : مجيد ركيده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

طراحي و پياده سازي يك لينك آلتراسونيك براي ارتباط داده با ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد, سيد اديب ابريشمي فر
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad,
نام دانشجو : كيوان كرامت زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

مبدل آنالوگ به ديجيتال كم توان براساس پردازش بي درنگ سيگنال هاي عصبي مبتني بر رخداد اسپايك

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, رضا لطفي, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي, اميد شعاعي
Amir Masoud Sodagar, Reza Lotfi, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : محسن نام آور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

ساخت آرايه آشكار ساز انعطاف پذير اشعه ايكس جهت تصويربرداري و اصلاح مايل بودن اشعه در تابش

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, فرهاد اكبري برومند, مريم محبي آشتياني, عزالدين مهاجراني, مريم محبي آشتياني
Amir Masoud Sodagar, Farhad Akbari Boroumand, Maryam Mohebi Ashtieani, , Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : فراز عدادي ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت آرايه اي از ديودهاي ارگانيكي گسيل كننده ي نور به صورت انعطاف پذير با قابليت كاشت در بدن

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, محمد حسين مقامي, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, , Alireza Salehi, Alireza Salehi
نام دانشجو : احمد قنادان زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي و پياده سازي يك مبدل آنالوگ به ديجيتال چند كاناله براي سيگنال هاي الكتروكورتيكوگرافي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, سيد اديب ابريشمي فر, مهدي احسانيان مفرد
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, , Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : يوسف خزايي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي و پياده سازي مدار تحريك نوري براي يك سيستم اپتوژنتيك

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, سيد اديب ابريشمي فر, مهدي احسانيان مفرد
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, , Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : محمد بختياري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

طراحي و و پياده سازي استخراج كننده خودكار اسپايك با استفاده از طبيعت سيگنال هاي عصبي درون غشائي و نويز زمينه

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حسين حسيني نژادمحبتي, فرهاد فرجي, احسان الله كبير, فرهاد فرجي
Amir Masoud Sodagar, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Farhad Faraji, , Farhad Faraji
نام دانشجو : سپيده ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت آرايه ميكروالكترودي انعطاف پذير با 72 سايت تحريك براي يك پروتز بينايي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, حسام زندي, حسام زندي, رحيم فائز
Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Hesam Zandi, Hesam Zandi,
نام دانشجو : محمد صادق

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي سر نخست آنالوگ براي يك ريز سيستم ثبت عصبي چند گانه قابل پوشيدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حسين شمسي, حسين شمسي, امين شعاعي
Amir Masoud Sodagar, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : محمدعلي شريف شاذيله

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

لينك خازني چند مسيره براي انتقال سيگنال به ريز سيستم هاي قابل كشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, سيداديب ابريشمي فر
Amir Masoud Sodagar, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : ثريا نصيري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

طراحي پايانه تحريك براي يك پروتز بينايي با قابليت ايجاد الگوهاي تحريك جرياني مختلف

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, داود آسماني, مهدي احسانيان مفرد, محمد توكلي بينا
Amir Masoud Sodagar, Davood Asemani, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : محمد حسين مقامي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي منبع تغذيه ي تطبيقي براي پايانه ي تحريك ريزسيستم هاي تحريك عصبي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : امين رشيدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي يك مدولاتور موقعيت پالس براي ارسال اطلاعات كانال هاي موازي ثبت سيگنال عصبي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : فاطمه معرفت

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

لينك خازني بر پالس براي ارتباط بي سيم

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, علي خالقي, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Amir Masoud Sodagar, Ali Khaleghi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : رضا عرفاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي يك دمدولاتور PSKكم مصرف براي ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : اردوان جاويد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي ، پياده سازي و تست لينك هاي خازني براي انتقال بي سيم داده و توان در ريز سيستم هاي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, رضا جعفري, رضا جعفري
Amir Masoud Sodagar, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : حسين كرمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

طراحي و پياده سازي روشي براي كاهش و فشرده سازي مكاني داده در سيستم هاي ثبت عصبي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مريم محبي آشتياني, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Amir Masoud Sodagar, Maryam Mohebi Ashtieani, Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : نيلوفر يزداني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱

مدل سازي و شبيه سازي هاي حرارتي براي يك پروتز بينايي قابل كاشت در چشم

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, رضا جعفري, رضا جعفري
Amir Masoud Sodagar, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : مينا نورهاشمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي پايانه ثبت سيگنال براي يك سيستم ثبت عصبي درون غشايي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, حسين شمسي, حسين شمسي
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : مهدي نكوئي شهركي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

طراحي و پياده سازي يك ميكروكنترلر عمومي براي ريزسيستم هاي مهندسي پزشكي-بخش 2: هسته عملياتي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : صديقه رزم پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت پايانه تحريك-ثبت يك سيستم ارتباط عصبي خارج سلولي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حسين شمسي, حسين شمسي
Amir Masoud Sodagar, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : مازيار عابدين خان اسلامي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك سيستم بي سيم ثبت 16 كاناله سيگنالهاي عصبي مبتني بر مدولاتورهاي دلتا سيگما

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حسين شمسي, حسين شمسي
Amir Masoud Sodagar, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : سيده شيرين صابرحسيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك سيستم بي سيم ثبت 32 كاناله سيگنالهاي عصبي مبتني بر مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال غيرخطي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Amir Masoud Sodagar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : عليرضا اخويان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت يك سيستم ارتباط عصبي دوسويه (تحريك-ثبت) خارج سلولي- بخش 1:تحريك

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Amir Masoud Sodagar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سينا فرهمند

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت يك سيستم ارتباط عصبي دو سويه (تحريك-ثبت) خارج سلولي -بخش 2: ثبت

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Amir Masoud Sodagar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : حنيف واحديان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

طراحي و پياده سازي رابط انتقال بي سيم توان به روش القايي توسط سيم پيچ هاي PSC به ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : احسان عشوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

طراحي و پياده سازي يك ميكروكنترلر عمومي براي ريزسيستم هاي مهندسي پزشكي-بخش 1: هسته مركزي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني, عليرضا حسن زاده, عليرضا حسن زاده, مرتضي نوريان چالي
Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani, , , Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : ميلاد فيض اله

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي پايانه تحريك براي يك پروتز بينايي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, فرهاد اكبري برومند, فرامرز حسين بابايي, فرامرز حسين بابايي
Amir Masoud Sodagar, Farhad Akbari Boroumand, Faramarz Hossien Babaei, Faramarz Hossien Babaei
نام دانشجو : ليلا سعادتي فرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ً طراحي يك كنترل كننده با كاربرد خاص براي استفاده در يك پروتز بينايي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Amir Masoud Sodagar, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : هانيه صالحي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

نگاشت از اطلاعات تصوير به مشخصات تحريك در يك پروتز بينايي(شبيه سازي سلول گانگليون)

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, اميرمسعود سوداگر, داود آسماني, داود آسماني
Hamied Abrieshami Moghaddam, Amir Masoud Sodagar, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : شبنم نوين سعدآباد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

روشي براي فشرده سازي در ضبط سيگنالهاي عصبي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, رضا جعفري
Amir Masoud Sodagar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : محمدعلي شاعري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ساخت آرايه ارگانيكي آشكارساز اشعه X و مدار واسط جهت ثبت و انتقال اطلاعات

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, رضا جعفري, رضا جعفري
Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : مينا رئوف

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۶

روشي براي تبديل آنالوگ به ديجيتال براي ضبط موثر سيگنالهاي عصبي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر
Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : محسن جودي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۱

طراحي پايانه تحريك براي يك سيستم تحريك نخاع

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, فرهاد اكبري برومند
Amir Masoud Sodagar, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : آسيه آهني

تاریخ:

طراحي و پياده سازي دمدولاتور كم مصرف براي ارتباط بي سيم با ميكرو سيستم هاي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر
Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : فرزاد عسگريان كرماني

تاریخ:

يك معماري جديد براي ارسال بي سيم چندگانه سيگنال هاي عصبي از درون مغز

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر
Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : سيدعليرضا ذبيحيان

تاریخ:

روشي براي تبديل آنالوگ به ديجيتال به روش دومينو

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر
Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : محمد تختي

تاریخ:

تشخيص اتوماتيك پتانسيل هاي فعاليت براي ارسال بي سيم سيگنال هاي عصبي از مغز

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر
Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : روح اله محمدي كومله

تاریخ:

ضبط تصاوير ويديويي و پردازش و آماده سازي داده ها براي يك پروتز بينايي قابل كاشت

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حميد ابريشمي مقدم
Amir Masoud Sodagar, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محمدامين شاه زيدي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي شبكه حسگر محيط مغز

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر
Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : سيد عليرضا ذبيحيان

تاریخ:

كاهش داده با استفاده از پردازش مكاني در ريز سيستم هاي چند كاناله ثبت سيگنال هاي عصبي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مريم محبي آشتياني
Amir Masoud Sodagar, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : مصطفي مراتي منجيلي

تاریخ:

استخراج سطوح شيب دار از تصاوير دو چشمي براي پروتزهاي بينايي شبكيه اي

نام اساتید: امير موسوي نيا, اميرمسعود سوداگر
Amir Mousavinia, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : بنيامين خردور

تاریخ:

يك روش كدگذاري مبتني بر مدولاسيون زمان پالس ناهمگام براي استفاده در تله متري داده در ريزسيستم هاي ثبت عصبي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر
Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : سيروس فارسياني

تاریخ:

طراحي و پياده سازي مدار نرومورفيك سلولي براي توليد انواع الگوهاي اسپايك عصبي

نام اساتید: داود آسماني, اميرمسعود سوداگر
Davood Asemani, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : شبنم رضايي

تاریخ:

طراحي، شبيه سازي و پياده سازي مدار پردازش آنالوگ سيگنالهاي عصبي با كمك مفهوم تقويت كننده قفل شونده

نام اساتید: حسام زندي, اميرمسعود سوداگر
Hesam Zandi, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : سپهر امين لو