مشخصات فردی

نام: امیرمسعود

نام خانوادگی: سوداگر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: amsodagar@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirMasoudSodagar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق