بخش گيرنده براي يك سيستم ضبط سيگنالهاي عصبي بامدولاسيون FSK 4

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : محمد فرهنگي

طراحي و ساخت يك سيستم پردازشگر مبتني بر اف پي جي اي

نام اساتید: امير موسوي نيا, مرتضي نوريان چالي, اميرمسعود سوداگر, حسين حسيني نژادمحبتي
Amir Mousavinia, Morteza Nourian Chali, Amir Masoud Sodagar, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محمدمهدي مهرنگار

طراحي و نمونه سازي مدارهاي پايانه تحريك براي يك پروتز بينايي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني, سعدان زكائي
Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei
نام دانشجو : شفق كامكار

طراحي و ساخت دمولاتورهاي BPSK براي كاربردهاي مهندسي پزشكي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : اردوان جاويد

طراحي و ساخت مولد شكل موجهاي دلخواه براي كاربردهاي ثبت سيگنال عصبي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حسين حسيني نژادمحبتي, عبدالرسول قاسمي
Amir Masoud Sodagar, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : علي سلگي

طراحي و ساخت واحد انتقال بي سيم توان به ريز سيستم هاي قابل كاشت دربدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مهدي احسانيان مفرد
Amir Masoud Sodagar, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : مسعود حويدرسفيد

طراحي وساخت نمونه آزمايشگاهي واحد قابل كشت تحريك الكتريكي نخاع

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, محمد ميرزايي
Amir Masoud Sodagar, Mohammad Mirzaei
نام دانشجو : مجيد احدي دولت سرا