از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ :

عضو كارگروه ارتقاء در توسعه ي آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

مدير گروه هاي آموزشي نرم افزار و هوش مصنوعي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

مدير گروه هاي آموزشي دانشكده كامپيوتر بيش از يك مقطع