تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بهبود يادگيري تقويتي عميق مبتني بر سياست در محيط هاي چند عاملي همكارانه

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, ناصر مزيني
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : پروين رضائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

بهينه سازي تكاملي چند هدفه براي تشخيص پادالگوهاي وب سرويس

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي, عادل رحماني, محمدمهدي اثني عشري, محمدمهدي اثني عشري
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi, , Mohammad Mehdi Esnaashari, Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : زهرا خوبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

ارائه مدلي جهت ارزيابي تاثير افزايش جمعيت بر كارايي الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: امين نيك انجام, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, عادل رحماني
Amin Nikanjam, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : سينا عبدي پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بهبود يادگيري چندعاملي در محيط هاي همكارانه با استفاده از يادگيري عميق تقويتي

نام اساتید: امين نيك انجام, محمدمهدي اثني عشري, محمدمهدي اثني عشري, فتانه تقي ياره
Amin Nikanjam, Mohammad Mehdi Esnaashari, Mohammad Mehdi Esnaashari,
نام دانشجو : مهتاب سروميلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

الگوريتم يادگيري ساختار خلوت براي شناسايي شبكه هاي بيزين در داده هاي گسسته با ابعاد بالا

نام اساتید: امين نيك انجام, سيد بهروز نصيحت كن, سيد بهروز نصيحت كن, رضا ابراهيم پور
Amin Nikanjam, Seyed Behrooz Nasihatkon, Seyed Behrooz Nasihatkon,
نام دانشجو : نازنين شجون نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

مدلي براي تحليل پايداري به روز رساني خطي در الگوريتم هاي هوش جمعي

نام اساتید: امين نيك انجام, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, احمد كلهر
Amin Nikanjam, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : مهسا فزوني شيرجيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بهبود الگوريتم تخمين توزيع بر مبناي شبكه بيزي چند بعدي با استفاده از مرتب سازي غيرمغلوب بر اساس نقطه مرجع

نام اساتید: امين نيك انجام, حسين كارشناس نجف آبادي, سيد بهروز نصيحت كن, حميد بيگي, سيد بهروز نصيحت كن
Amin Nikanjam, HOSSEIN KARSHENASNAJAFABADI, Seyed Behrooz Nasihatkon, , Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : سميه قديري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تصميم گيري چند عاملي مقاوم به نويز در محيط هاي غيرقطعي و پويا براساس يادگيري تقويتي

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, ناصر مزيني
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : نادر زارع

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بهبود يادگيري تقويتي چندعاملي مشاركتي در محيط هاي پويا با تكيه بر انتقال دانش در مسئله گله داري

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, مجيد نيلي
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : ماهنوش مهدوي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

شناسايي جوامع همپوشان در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم ژنتيك الهام گرفته از كوانتوم

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, بهروز مينايي
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : فاطمه خادم

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

بهبود عملكرد يادگيري تقويتي در سيستم هاي چند عامله رقابتي،به كمك تاثير گرفتن از شرايط محيطي

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, ناصر مزيني, منيره عبدوس
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh, , Monireh Abdoos
نام دانشجو : محمدصادق غلامي كوهبناني

تاریخ:

بهبود بهينه سازي تكاملي چند هدفه پويا بر اساس تجزيه

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : سيده مومنه رسولي

تاریخ:

بهبود يادگيري تقويتي عميق در محيط هاي چند عاملي همكارانه- رقابتي با استفاده از رويكرد تمرين دهي مبتني بر جمعيت

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : وحيد مجدي نسب

تاریخ:

مرتب سازي اسپايك هاي عصبي با استفاده از ويژگي مكان الكترود و پياده سازي سخت افزاري الگوريتم جستجو بر خط نزديكترين همسايه

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : شيدا معجوني

تاریخ:

بهبود مرتب سازي اسپايك هاي عصبي با استفاده از ويژگي مكان الكترود و پياده سازي سخت افزاري الگوريتم جستجو بر خط نزديكترين همسايه

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : شيدا معجوني

تاریخ:

شناسايي اجتماع هم پوشان در شبكه هاي اجتماعي به وسيله تشكيل ائتلاف

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : بهروز خزايي