از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر سيدصالحي سيدمجيد

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر صلاحي نژاد

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر منتظري

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

مدير مسئول نشريه علمي پژوهشي مواد و سازه هاي پيشرفته Advanced matherials&structure

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

عضو شوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

عضو شوراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس نانو مكانيك ونانو مواد

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر سيادتي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

ارزيابي پرونده دكتر اقايي خفري

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

عضويت حقيقي در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵

عضويت در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

نشريه نانو

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سردبير و عضويت در هيئت تحريريه در فصلنامه علمي پژوهشي فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

نشريه فنآوري و آموزش

از تاریخ : ۱۳۷۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضويت در مجله علمي پژوهشي International Journal of Engineering

از تاریخ : ۱۳۶۹/۰۶/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۷۱/۰۶/۱۷

سرپرست آزمايشگاه علم مواد