مطالعه و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي زمينه پليمري

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : محمود محمدي نصرآبادي

مطالعه و بررسي برخي جنبه هاي ديناميك مولكولي در سازه هاي نانومتري

نام اساتید: علي شكوه فر, سيد محمدرضا خليلي, مهرداد آقايي خفري
Ali Shkoohfar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : وحيد اميريان ملك ميان

مطالعه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيتهاي زمينه فلزي

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : سعيد دانايي بارفروشي

تحليل بررسي و مقايسه روش هاي توليد نانو تيوب هاي كربن

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : محمدرضا روشي

امكان سنجي استفاده از پيل هاي سوختي در صنايع هوافضا

نام اساتید: علي شكوه فر, مجيد قاسمي, علي كشاورزوليان, محمد شرعيات
Ali Shkoohfar, Majid Ghasemi, Ali Keshavarz Valian, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمد قدمي

مطالعه ساختار و خواص و كاربرد كامپوزيتها و نانو كامپوزيتهاي زمينه پليمري گرما نرم و گرما سخت

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, سيد محمدرضا خليلي
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : امير سليماني

مقايسه ساختار و خواص سژرهاي ساخته شده از كامپوزيتهاي معموملي و نانو كامپوزيتها

نام اساتید: علي شكوه فر, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات
Ali Shkoohfar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : بهنام اباذر نژاد

مطالعه سنتز هيدروكسي آپاتايت توليد شده به طريق آلياژسازي مكانيكي - شيميايي

نام اساتید: علي شكوه فر, حميد خرسند, سيد محمدرضا خليلي
Ali Shkoohfar, Hamid Khorsand, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : بهزاد ساماني

مطالعه خواص و ساختار نانوتيوب هاي كربن و ساخت نمونه ازمايشگاهي فلورن

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, فرهاد شاهوردي
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : محمدمهدي قلي زاده

مطالعه ساختار خواص و كاربرد مواد زيستي با ساختار نانو

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : فراز افسري ممقاني

نقش نانو ذرات جامد فلزي در انتقال حرارت نانو سيالات

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : صادق رضايي گيگلو

مطالعه و بررسي خاصيت حافظه شكل دار آلياژهاي حافظه دار تهيه شده به روش آلياژسازي مكانيكي و SPD و مقايسه خواص مكانيكي آنها

نام اساتید: علي شكوه فر, فرهاد شاهوردي, محمد شرعيات
Ali Shkoohfar, Farhad Shahverdi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مصطفي غديري بيدهندي

ساخت نانو كامپوزيت زمينه پليمري تقويت شده با نانو ذرات

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : فاطمه سپه ونديان

بررسي تاثير استفاده از نانو ذرات آلومينا در رنگ مورد استفاده در ريخته گري

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati
نام دانشجو : مبينا كلهريان

بررسي تجربي رفتار مكانيكي كامپوزيت¬هاي الياف ـ فلز حاوي نانوذرات رس تحت بارگذاري عرضي

نام اساتید: سيدمحمدحسين سيادتي, علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني
Hossein Siadati, Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : شقايق واحدي

بررسي و مطالعه سطوح هوشمند و حساس به دما با استفاده از پليمر NIP AAm به منظور كاربرد انرژي

نام اساتید: سيدمحمدحسين سيادتي, علي شكوه فر, عرفان صلاحي نژاد
Hossein Siadati, Ali Shkoohfar, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : حسين نيك كامي

مروري بر پرينت سه بعدي و بررسي و ارتقاء پرينت چهاربعدي (ساختارهاي خود تكاملي)

نام اساتید: علي شكوه فر, عباس منتظري هدش
Ali Shkoohfar, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : ياسر تقي خاني

بررسي استفاده از مواد پايه كرافن در بهبود خواص باتري ليتيون يون

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : شهاب استادغلامي رفسنجاني

الياژهاي حافظه دار و كاربردها

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : هومن ولي زاده صوفيان

استحاله و كريستالوگرافي فارمارتنزيت

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : يونس قرباني

بررسي و تحليل خواص مكانيكي و نانو مكانيك در خصوص ساختارهاي نانو متري

نام اساتید: علي شكوه فر, مهدي خدايي
Ali Shkoohfar, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : ليلا فرنيا

ديناميك مولكولي

نام اساتید: علي شكوه فر, عباس منتظري هدش
Ali Shkoohfar, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : ميلاد وفائي نيا

بررسي كاتاليست ها

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : رسول ناظم زادگان

آشنايي با فوتو كاتاليست ها جهت جداسازي آلودگي آبي و بررسي انواع و كاربردآن در صنعت

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati
نام دانشجو : رسول ناظم زادگان

مطالعه ريزساختار و مدل¬سازي عددي انجماد آلياژها و نواقص ايجاد شده در آنها

نام اساتید: علي شكوه فر, مجيد سيد صالحي
Ali Shkoohfar, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : حسين گنجي تميجاني

مروري برخواص و كاربرد مواد ترموالكتريك

نام اساتید: علي شكوه فر, نفيسه حسن زاده يزدي
Ali Shkoohfar, Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : سجاد صدوقي

بررسي پديده آزاد سازي حرارت در اثر انجماد

نام اساتید: علي شكوه فر, مهدي خدايي
Ali Shkoohfar, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : سيدمحمد مرتضي پور

مطالعه روش هاي توليد داربست هاي بيو سراميكي مهندسي بافت استخوان وتاثير انتخاب روش و نوع ماده بر ويژگي داربست ها

نام اساتید: علي شكوه فر, عرفان صلاحي نژاد
Ali Shkoohfar, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : زهرا تعويذي بناب

پيش بيني خواص مكانيكي آلياژها با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : ياسمن آسيائي