سال: ۱۳۹۴

Contemporary Issues in Systems Science and Engineering (A complex adaptive system of systems approach to human automation interaction in smart grid)

نویسندگان: عليرضا فريدونيان, حميد لساني, محمدعلي زماني, محمد امين شريفي كلاريجاني, نگار حسن پور, سينا شريف منصوري
ISBN: ۹۷۸۱۱۱۹۰۳۶۸۲۱

سال: ۱۳۹۴

روش هاي نوين در بررسي سيستم هاي قدرت

Emerging Techniques in Power Systems Analysis

نویسندگان: حميد لساني, طالبي نعمت, عليرضا فريدونيان
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۱۹-۸۹۹