تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

بهبود تاب آوري شبكه توزيع برق با در نظر گرفتن زيرساخت شبكه توزيع آب شهري در مواجهه با زلزله

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, تورج امرايي, تورج امرايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : عباس شهبازيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

بهبود تاب آوري شبكه هاي توزيع با كليدهاي اتوماتيك

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, محمود فتوحي فيروز آباد, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : علي امجديان

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

بهره برداري تاب آور نانوشبكه هوشمند در شرايط ايمني بحراني

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, شهرام جديد, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : عليرضا قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

بهبود خودترميمي در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از كليدها و تجهيزات حفاظتي و منابع توليد پراكنده

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, تورج امرايي, امير صفدريان, تورج امرايي
Alireza Fereidunian, Toraj Amraee, , Toraj Amraee
نام دانشجو : اوستا جعفري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

توسعه مدل رفتاري خرده فروش/گردآور در شبكه توزيع برق با استفاده از نظريه بازي ها

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, اميرحسين نيكوفرد, مسعود علي اكبرگلكار, شهرام جديد, مسعود علي اكبرگلكار
Alireza Fereidunian, Amirhossein Nikoofard, Masoud Aliakbar Golkar, , Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : محمدرضا شيخ ها

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بهره برداري تاب آور نانوشبكه هوشمند

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي, شهرام جديد
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee,
نام دانشجو : سعيد باقري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

بهبود خودترميمي در شبكه هوشمند به وسيله ذخيره سازهاي انرژي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, علي رضا فاتحي, مسعود علي اكبرگلكار, محسن كلانتر, مسعود علي اكبرگلكار
Alireza Fereidunian, Alireza Fatehi, Masoud Aliakbar Golkar, , Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : زهرا رنجبر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

شناسايي تلفات غيرفني با استفاده از داده كاوي در پايگاه داده زيرساخت اندازه گيري پيشرفته

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, علي بدري, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : امين حيدري سردابي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

تقويت ترميم گر شبكه هوشمند با در نظر گرفتن تجهيزات حفاظتي و كنترلي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, تورج امرايي, شهرام جديد, تورج امرايي
Alireza Fereidunian, Toraj Amraee, , Toraj Amraee
نام دانشجو : عباس شهبازيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

مديريت انرژي در شبكه هوشمند با استفاده از مفهوم انرژي تراكنشي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, مسعود علي اكبرگلكار, امير صفدريان, مسعود علي اكبرگلكار
Alireza Fereidunian, Masoud Aliakbar Golkar, , Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : حميد منوچهري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

بهره برداري بهينه از نانو شبكه با منابع انرژي پراكنده و بارهاي پاسخگو در شبكه هوشمند با در نظرگيري عدم قطعيت در سلول خورشيدي و توربين بادي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار
Alireza Fereidunian, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : حسين طالبي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

مكان يابي بهينه نشانگرهاي خطا براي سيستم هاي اتوماسيون توزيع در شبكه هوشمند با بكارگيري از داده هاي زير ساخت اندازه گيري پيشرفته

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : محمد عباسي طلابري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

انتخاب بهينه كليدهاي اتوماتيك در اتوماسيون توزيع با هدف بهبود پايايي

نام اساتید: عباس هوشمند ويكي, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Abbas Houshmand Viki, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : رضا مظاهري فرد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

تعيين بهينه سطح شدت اتوماسيون شبكه توزيع

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار
Alireza Fereidunian, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : حامد نصراله پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

كاهش نوسانات فركانس در ميكرو شبكه با كمك ساختار كنترل مدل‌هاي چندگانه

نام اساتید: علي رضا فاتحي, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, وحيد جوهري مجد, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fatehi, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : علي طيبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

داده كاوي در انبارداده شبكه توزيع برق به منظور مدلسازي پايايي سيستم

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : سعيد پورواعظي روكرد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

برنامه ريزي راهبردي اتوماسيون توزيع در يك سيستم توزيع نمونه

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, تورج امرايي, تورج امرايي
Alireza Fereidunian, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : محمدمهدي حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ارتقائ اطمينان شبكه به وسيله كاهش نوسانات توان خروجي مزارع بادي با استفاده از يك ذخيره ساز انرژي

نام اساتید: علي عابديني, تورج امرايي, تورج امرايي, عليرضا فريدونيان
Ali Abedini, Toraj Amraee, Toraj Amraee, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : محمد حسين خاني

تاریخ:

مدل رفتاري خرده فروش/گردآور انرژي الكتريكي در محيط جديد بازار برق

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : عبدالغفار زبرجدي

تاریخ:

مدلسازي اثر نگهداري و تعميرات پيشگيرانه بر زمان وقفه در شبكه توزيع برق

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : نيما سالك گيلاني

تاریخ:

بهبود خود ترميمي با استفاده از پاسخگويي بار در شبكه توزيع نمونه

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : صادق كريمي طالخونچه

تاریخ:

مدلسازي رفتار رقابتي گردآورها در شبكه توزيع برق با استفاده از نظريه بازي ها

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, اميرحسين نيكوفرد
Alireza Fereidunian, Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : محمدحسين فريدني

تاریخ:

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات داده رانه در سيستم توزيع برق

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : نيما عرفاني جزي

تاریخ:

رتبه بندي عوامل موثر بر سطح شدت اتوماسيون توزيع

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : حسين هادي مزرعه شادي