محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

بازآرايي ساعتي شبكه توزيع با در نظر گرفتن پاركينگ هاي شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي جهت كاهش تلفات

نویسندگان: رضا عمراني, عباس شهبازيان, عليرضا فريدونيان

Reza Omrani, Abbas Shahbazian, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي شبكه هاي توزيع نيروي برق

24th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

Performanced-Based Regulation Framework for Demand-Side Management

نویسندگان: علي عليزاده, محمدرضا ثقفي, جواد رضايي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Ali Alizadeh, Mohamadreza Saghafi, Javad Rezaei, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي شبكه هاي توزيع نيروي برق

24th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي هاب انرژي با سيستم توزيع تركيبي AC/DC و حضور انرژي خورشيدي

نویسندگان: مهدي نوذريان, عليرضا فريدونيان

Mahdi Nozarian, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس انجمن انرژي ايران

the 5th international conference on technology and energy management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

تشخيص مصرف غيرقانوني برق ارائه روشي براي مقايسه رفتار مشتركين برق به منظور تشخيص برق دزدي

نویسندگان: سعيد آقاجاني, هادي مرادي, عليرضا فريدونيان, سجاد رحمان زاده

Saeed Aghajani, Hadi Moradi, Alireza Fereidunian, Sadjad Rahmanzadeh

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس منطقه اي سيرد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

ارائه روش تطبيقي و داده محور جهت قيمت گذاري بهينه برق با پردازش پروفيل هاي مصرفي مشتركين شبكه توزيع

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان

Mohsen Kojury Naftchali, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس منطقه اي سيرد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

طراحي برنامه پاسخ گويي بار خانه هوشمند براساس بازي استكلبرگ

نویسندگان: عليرضا قاسمي, محمدرضا شيخ ها, عليرضا فريدونيان, اميرحسين نيكوفرد

Alireza Ghasemi, Mohammadreza Sheykhha, Alireza Fereidunian, Amirhossein Nikoofard

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي 97

Smart Grid Conference 97 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

Travel behavior and System Objectives Uncertainties In Electric Vehicle Optimal Charging

نویسندگان: حنيف طيراني, سينا بقالي, حميدرضا جهانگير, مسعود علي اكبرگلكار, عليرضا فريدونيان

Hanif Tayarani, Sina Baghali, Hamidreza Jahangir, Masoud Aliakbar Golkar, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي 97

Smart Grid Conference 97 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

بهبود خودترميمي شبكه توزيع هوشمند با تخصيص همزمان كليدهاي كنترلي و منابع توليد پراكنده

نویسندگان: اوستا جعفري, عباس شهبازيان, عليرضا فريدونيان

Avesta Jafari, Abbas Shahbazian, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي 97

Smart Grid Conference 97 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

بهبود خود ترميمي در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از پاسخگويي بار اضطراري

نویسندگان: بهزاد مصطفي پور, عليرضا فريدونيان, رضا غني آبادي, حميد لساني

Behzad Mostafapour, Alireza Fereidunian, Reza Ghaniabadi, Hamid Lesani

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي 97

Smart Grid Conference 97 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

مدلسازي تصميم گيري در انتخاب قيمت فروش انرژي خرده فروشي بازار برق

نویسندگان: محمدرضا شيخ ها, عليرضا فريدونيان, اميرحسين نيكوفرد

Mohammadreza Sheykhha, Alireza Fereidunian, Amirhossein Nikoofard

عنوان همایش: دوازدهمين همايش بين المللي انرژي

12th International Energy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

ارائه روش متمركز جديد جهت مشاركت سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي نانو شبكه هوشمند در برنامه پاسخ بار

نویسندگان: ميثم فيلي, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي فيروزآباد

Meysam Feyli, Alireza Fereidunian, Mahmoud Fotuhi Firouzabad

عنوان همایش: دوازدهمين همايش بين المللي انرژي

12th International Energy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

بهره برداري ريسك محور با در نظر گرفتن منابع تجديدپذير

نویسندگان: عليرضا كلانتري, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Alireza Kalantary, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: دوازدهمين همايش بين المللي انرژي

12th International Energy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

مشاركت هماهنگ شده سيستم گرمايشي و سرمايشي و خودرو الكتريكي براي بهبود پاسخ بار و كاهش هزينه پرداختي ساختمان هوشمند

نویسندگان: ميثم فيلي, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي فيروز آباد

Meysam Feyli, Alireza Fereidunian, mahmood fotuhi

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق

23rd Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

ارزيابي نقش تكنولوژي اندازه گيري هوشمند در مديريت مصرف انرژي در شبكه توزيع برق هوشمند

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Mohsen Kojury Naftchali, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي و محيط زيست (ايتك)

7th International Conference in Emerging Trends in Energy and Environment Conservation (ETEC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

نانوشبكه هوشمند تاب آور با سيستم مديريت انرژي خطي و درنظرگيري عدم قطعيت توليد پراكنده

نویسندگان: سعيد باقري, عليرضا فريدونيان

Saeed Bagheri, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: ششمين كنفرانس منطقه اي سيرد

6th Regional Conference on Electricity Distribution (CIRED)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

ارائه روشي تطبيقي به منظور تعيين ضرايب كشساني بهينه تقاضا براي مشتركين شبكه برق با استفاده از داده هاي كنتورهاي هوشمند

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Mohsen Kojury Naftchali, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: ششمين كنفرانس منطقه اي سيرد

6th Regional Conference on Electricity Distribution (CIRED)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

بررسي ماهيت و پيش بيني علل خاموشي در شبكه توزيع برق به وسيله داده كاوي مطالعه موردي شركت توزيع نواحي استان تهران

نویسندگان: سعيد پورواعظي روكرد, محمدصادق پورواعظي, امير عبداللهي, عليرضا فريدونيان

Saeed Poorvaezi roukerd, Mohamad sadegh Pourvaezi, Amir Abdollahi, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: ششمين كنفرانس منطقه اي سيرد

6th Regional Conference on Electricity Distribution (CIRED)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

مدل سازي داده رانه نرخ خرابي به منظور تحليل پايايي در شبكه توزيع مطالعه موردي شركت توزيع استان تهران

نویسندگان: سعيد پورواعظي روكرد, محمدصادق پورواعظي, امير عبداللهي, عليرضا فريدونيان

Saeed Poorvaezi roukerd, Mohamad sadegh Pourvaezi, Amir Abdollahi, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: ششمين كنفرانس منطقه اي سيرد

6th Regional Conference on Electricity Distribution (CIRED)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

Optimal Placement of Normally Open Switches for Distribution Automation in Smart Grid

نویسندگان: سيد مسعود هاشمي, عليرضا فريدونيان, حامد ميرسعيدي, حميد لساني

Seyyed Masoud Hashemi, Alireza Fereidunian, Hamed Mirsaeedi, Hamid Lesani

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 96

Smart Grid Conference 96 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

طرح مديريت بار چند هدفه براي ساختمان هوشمند مجهز به آرايه خورشيدي و خودرو الكتريكي

نویسندگان: ميثم فيلي, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي فيروزآباد

Meysam Feyli, Alireza Fereidunian, Mahmoud Fotuhi-Firouzabad

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 96

Smart Grid Conference 96 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

AMI Data Analytics customer charactrization by relief algorithm and supplementary tools

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Mohsen Kojury Naft-chali, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

Formal Verification of Fault Location Isolation and Service Restoration in Distribution Automation Using UPPAAL

نویسندگان: سيد محدي نوري رحيم آبادي, معصومه محمودي, عليرضا فريدونيان, غزاله جهاندوست, حميد لساني

Seyed Mahdi Noori Rahim Abadi, Masoumeh Mahmoodi, Alireza Fereidunian, Ghazaleh Jahandoust, Hamid Lesani

عنوان همایش: بيستمين و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

22th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

مدل احتمالاتي براي پيش بيني بار الكتريكي ساختمان هاي مسكوني

نویسندگان: ميثم فيلي, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي فيروزآباد

Meysam Feyli, Alireza Fereidunian, Mahmoud Fotuhi-Firouzabad

عنوان همایش: بيستمين و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

22th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

مشاركت آرايه خورشيدي و خودرو الكتريكي در بهبود تاب آوري و پاسخ بار در ساختمان هاي هوشمند

نویسندگان: ميثم فيلي, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي فيروزآباد

Meysam Feyli, Alireza Fereidunian, Mahmoud Fotuhi-Firouzabad

عنوان همایش: بيستمين و دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

22th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

مدل سازي و تحليل رفتار سيستم گرمايشي و آب گرمكن الكتريكي در برنامه پاسخ بار

نویسندگان: ميثم فيلي, عليرضا فريدونيان, محمود فتوحي فيروزآباد

Meysam Feyli, Alireza Fereidunian, Fotuhi Firoozabad Mahmud

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي انجمن علمي انرژي ايران

3rd International Conference of IEA

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

طراحي و ساخت يك سيستم حلقه بسته كنترل دما در خانه هوشمند انرژي

نویسندگان: عليرضا فريدونيان, سپيده سعيدي نيا, ارغوان مومني فراهاني

Alireza Fereidunian, Sepideh Saeidinia, ARGHAVAN MOMENI FARAHANI

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي انجمن علمي انرژي ايران

3rd International Conference of IEA

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

داده كاوي در اطلاعات شبكه هاي توزيع برق به منظور استفاده در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

نویسندگان: حامد ميرسعيدي, حميد لساني, عليرضا فريدونيان

Hamed Mir Saeedi, Hamid Lesani, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس منطقه اي سيرد

5th Regional Conference on Electricity Distribution

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

كنترل پيش بين سيستم گرمايش خانه هوشمند : كنترل پيش بين سيستم گرمايش ساختمان شامل سيستم گاز-پيل سوختي و الكتروالايزر-پيل سوختي با پيش بيني حضور ساكنين

نویسندگان: رضا توكلي, حميد لساني, عليرضا فريدونيان

Reza Tavakoli, Hamid Lesani, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس منطقه اي سيرد

5th Regional Conference on Electricity Distribution

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات فيدرهاي هوايي شبكه توزيع برق با هدف كاهش بودجه نگهداري پيشگيرانه

نویسندگان: حامد ميرسعيدي, سيد محسن محمدي حسيني نژاد, حميد لساني, عليرضا فريدونيان

Hamed Mir Saeedi, sayad Mohsen Mohammadi Hosseini nezhad, Hamid Lesani, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس منطقه اي سيرد

5th Regional Conference on Electricity Distribution

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

مديريت انرژي نانوشبكه هاي هوشمند متصل به هم با رويكرد بهبود تاب آوري

نویسندگان: سعيد باقري, عليرضا فريدونيان

Saeed Bagheri, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس منطقه اي سيرد

5th Regional Conference on Electricity Distribution

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

استفاده از الگوريتم خوشه بندي طيفي براي شناسايي الگوي مصرف مشتركين و تعيين تعرفه هاي بهينه مصرفي در شبكه برق

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Mohsen Kojury Naftchali, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس منطقه اي سيرد

5th Regional Conference on Electricity Distribution

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

بهره برداري بهينه از ريزشبكه ها در حضور ذخيره كننده هاي انرژي و منابع انرژي تجديدپذير

نویسندگان: علي كريمي, زهرا رنجبر, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Ali Karimi, Zahra Ranjbar, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 95

Smart Grid Conference 95 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

A Stochastic Approach to Optimal Sizing of Energy Storage systems in a Microgrid

نویسندگان: علي كريمي, زهرا رنجبر, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Ali Karimi, Zahra Ranjbar, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 95

Smart Grid Conference 95 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

آينده پژوهي جايگاه فن آوري اينترنت اشيا در شبكه هوشمند برق با نگرش سيستمي با گذر از ايده شهر هوشمند به ايده جهان هوشمند

نویسندگان: هاشم كياني هرچگاني, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي

Hashem Kiani, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 95

Smart Grid Conference 95 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

تقويت ترميمگر شبكه هوشمند با توسعه تجهيزات كنترلي و حفاظتي

نویسندگان: عباس شهبازيان, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي

Abbas Shahbazian, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش: سي و يكمين كنفرانس بين المللي برق

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

A Multimarket Approach To Peak-shaving in Smart Grid Using Time-of-Use Prices

نویسندگان: حميد منوچهري, عليرضا فريدونيان

Hamid Manoochehri, Alireza Fereidunian

عنوان همایش:

8th International Symposium on Telecommunications (IST 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

Identifying susceptible consumers for demand response and energy efficiency policies by time-series analysis and supplementary approaches

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Mohsen Kojury Naftchali, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران

24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

بهبود خودترميمي شبكه ي هوشمند با مكان يابي توليدكننده هاي پراكنده در شبكه با در نظرگرفتن نايقيني توليدكننده ها

نویسندگان: حامد ميرسعيدي, شعيب حيدري, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

Hamed Mir Saeedi, Shoeyb Heidari, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش: بيستمين و يكمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

21th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

شبيه ساز اتوماسيون توزيع براي بازآرايي و بازيابي شبكه توزيع برق فشار متوسط

نویسندگان: هادي ارجمند, عليرضا فريدونيان, حميد لساني, سيمين ابراهيمي

Hadi Arjmand, Alireza Fereidunian, ,

عنوان همایش: چهارمين كنگره اتوماسيون در صنعت برق

The 4th International Congress on Electric Industry Automation (ICEIA 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

مديريت كلان داده ها در زيرساخت اندازه گيري پيشرفته، با ارزيابي تحليل مولفه اصلي و تبديل موجك گسسته

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

, Alireza Fereidunian,

عنوان همایش: چهارمين كنگره اتوماسيون در صنعت برق

The 4th International Congress on Electric Industry Automation (ICEIA 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

پيك سايي بار شبكه توزيع، با استفاده از بازار فعال و قيمت گذاري زمان استفاده، با بهره گيري از مفهوم انرژي تراكنشي

نویسندگان: حميد منوچهري, عليرضا فريدونيان

Hamid Manoochehri, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس منطقه اي سيرد

4th Regional Conference on Electricity Distribution

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

بهبود خودترميمي با مكان يابي نشانگرهاي خطا در سيستم هاي اتوماسيون توزيع با استفاده از داده هاي زيرساخت اندازه گيري پيشرفته

نویسندگان: محمد عباسي طلابري, عليرضا فريدونيان, سيد مسعود هاشمي, هادي مدقق, عليرضا شهسواري

Mohammad Abbasi Talabari, Alireza Fereidunian, , ,

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 94

Smart Grid Conference 94 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

كنترل روشنايي خانه هوشمند با روش هاي كنترل كلاسيك و فازي

نویسندگان: سيداسماعيل حسيني نيكروش, مجتبي عطاربجستاني, عليرضا فريدونيان

S H, Mojtaba Attar bajestany, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 94

Smart Grid Conference 94 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

شناسايي تغييرات در رفتار مصرفي مشتركين بر مبناي داده هاي زيرساخت اندازه گيري پيشرفته با استفاده از خوشه بندي فازي

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

, Alireza Fereidunian,

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 94

Smart Grid Conference 94 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

Optimally Operating Microgrids in the Presence of Electric Vehicles and Renewable Energy Resources

نویسندگان: سيد محسن محمدي حسيني نژاد, شعيب حيدري, حامد ميرسعيدي, عليرضا فريدونيان, اشكان رحيمي كيان

, , , Alireza Fereidunian,

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 94

Smart Grid Conference 94 (SGC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

مدل سازي رفتار هزينه اي خرده فروشي انرژي الكتريكي در بازار برق

نویسندگان: ميراحسان سيدي, عليرضا فريدونيان, سروش شفيعي زاده آباده, حميد لساني

Mir Ehsan Seyyedi, Alireza Fereidunian, ,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي دومين كنفرانس انجمن انرژي ايران

2nd International Conference on Technology and Energy Management (IEA)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

جايابي بهينه ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي به منظور بهبود خودترميمي شبكه هوشمند

نویسندگان: سيد محسن محمدي حسيني نژاد, حميد لساني, عليرضا فريدونيان

, , Alireza Fereidunian

عنوان همایش: سي امين كنفرانس بين المللي برق

PSC International Power System Conference (PSC 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

شناسايي الگوي مصرف انرژي الكتريكي با دادهكاوي

نویسندگان: محسن كجوري نفت چالي, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

, Alireza Fereidunian,

عنوان همایش: سي امين كنفرانس بين المللي برق

PSC International Power System Conference (PSC 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

دسته بندي و تحليل عوامل خطا بر اساس تكنيك خوشه بندي در شبكه توزيع برق

نویسندگان: مرجان سرور طاهرابادي, گئورگ قره پتيان, عليرضا فريدونيان

, , Alireza Fereidunian

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

20th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

مديريت توليد مولد توليد پراكنده سنكرون در شبكه توزيع با داده هاي كنتورهاي هوشمند

نویسندگان: مهسا كاظمي, گئورگ قره پتيان, عليرضا فريدونيان

, , Alireza Fereidunian

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

20th Electrical Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

Healer Reinforcement A Cybernetic Approach to Self-healing in Smart Grid

نویسندگان: عليرضا فريدونيان

Alireza Fereidunian

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 93

Smart Grid Conference 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

Enhancement of self-healing property of smart grid in islanding mode using electric vehicles and direct load control

نویسندگان: سيد محسن محمدي حسيني نژاد, عليرضا فريدونيان, حميد لساني, م هاشمي گاوگاني

, Alireza Fereidunian, ,

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 93

Smart Grid Conference 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

تعيين سطح شدت بهينه اتوماسيون (Ail) در شبكه توزيع الكتريكي با رويكرد بهبود پايايي و كاهش هزينه ها

نویسندگان: حامد نصراله پور, عليرضا فريدونيان

Hamed Nasrollah pour, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 93

Smart Grid Conference 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

پيش بيني بار مصرفي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بروش رگرسيون بردار پشتيبان (SVR) به منظور استفاده در برنامه ريزي پاسخ تقاضا (DR) و مديريت سمت تقاضا (DSM)

نویسندگان: ميراحسان سيدي, عليرضا فريدونيان, سروش شفيعي, حميد لساني

, Alireza Fereidunian, ,

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 93

Smart Grid Conference 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

چالش هاي مخابرات داده در شبكه هاي هوشمند

نویسندگان: امير صادقي, محمد فتحي, عليرضا فريدونيان

, , Alireza Fereidunian

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هاي هوشمند 93

Smart Grid Conference 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

اكتشاف الگوي خاموشي در شبكه توزيع برق به كمك شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي در شركت توزيع نواحي استان تهران

نویسندگان: سعيد پورواعظي روكرد, عليرضا فريدونيان, سميه عليزاده, سيدمحمدتقي بطحايي

Saeed Poorvaezi roukerd, Alireza Fereidunian, Somayeh Alizadeh, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

A healer reinforcement approach to Smart Grid self-healing by redundancy improvement

نویسندگان: عليرضا شهسواري, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

, Alireza Fereidunian,

عنوان همایش: نوزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق

19th Electric Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

Policy-Driven Planning of Distribution Automation Implementation Using Mixed Integer Non Linear Programming

نویسندگان: محمدمهدي حسيني, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي

Mohammad Mahdi Hosseini, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش: نوزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق

19th Electric Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

Policy-driven planning of distribution automation using mixed integer non-linear programming

نویسندگان: محمدمهدي حسيني, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي

Mohammad Mahdi Hosseini, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش: نوزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق

19th Electric Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

Half-bridge current-fed multi-resonant bidirectional three-port DCDC converter for flexible distributed generations

نویسندگان: وحيد سمواتيان, سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان

Vahid Samavatian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي سيستم ها و فناوري هاي الكترونيك قدرت و محركه هاي الكتريكي

The 5th Annual International Power Electronics Drive Systems and Technologies ( PEDSTC )

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

Integration of Renewable Energy Sources in Zero Energy Buildings

نویسندگان: محمدحسين امراللهي دويران, سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان, علي بهرامي آذر

Mohamad Hossein Amrollahi Daviran, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian,

عنوان همایش: دومين كنفرانس منطقه اي سيرد و نمايشگاه هاي جانبي

2nd Regional Conference and Exhibition on Electricity Distribution

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

ارائه يك الگوريتم تحليلي-رياضي براي طراحي يك ريزشبكه هوشمند و مقايسه اقتصادي سناريوهاي مختلف

نویسندگان: فاطمه رحيمي, مسعود علي اكبرگلكار, عليرضا فريدونيان

Fatemeh Rahimi, Masoud Aliakbar Golkar, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هوشمند 92

Smart Grid Conference 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

Energy Saving Conception of Smart Grid Focusing on Air-Conditioning Energy Management System

نویسندگان: حجت حيدري صوفياني, سيدمحمدتقي بطحايي, عليرضا فريدونيان

Hojjat Heydari, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Alireza Fereidunian

عنوان همایش: كنفرانس شبكه هوشمند 92

Smart Grid Conference 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

Energy Management of Smart Grid Considering Responsive Loads

نویسندگان: Maryam Ahmady, عليرضا فريدونيان, Hamid Lesani

Maryam Ahmady, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani

عنوان همایش:

Smart Grid Conference (SGC 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

ارائه مدلي مبتني بر درخت تصميم جهت كشف الگوهاي خاموشي و اولويت بندي متغيرهاي پيش بيني در شبكه توزيع برق

نویسندگان: سعيد پورواعظي روكرد, سميه عليزاده, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي

Saeed Poorvaezi roukerd, Somayeh Alizadeh, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش: بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق

28th International Power System Conference ( PSC 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

مكان يابي همزمان كليدهاي اتوماتيك و غيراتوماتيك در شبكه هاي توزيع الكتريكي با استفاده از الگوريتم كلوني مصنوعي زنبور عسل

نویسندگان: عليرضا شهسواري, عليرضا فريدونيان, سيد مهدي مظهري, ليلا ظفري, حميد لساني

, Alireza Fereidunian, , ,

عنوان همایش: بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق

28th International Power System Conference ( PSC 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

برنامه ريزي منابع مالي نگهداري پيشگيرانه شبكه توزيع برق به روش تحليل رگرسيون خطي و همبستگي نرمال

نویسندگان: مسعود خدايي تهراني, حميد لساني, عليرضا فريدونيان

, , Alireza Fereidunian

عنوان همایش: بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق

28th International Power System Conference ( PSC 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

ارائه مدلي مبتني بر درخت تصميم جهت كشف الگوي خاموشي و اولويت بندي متغير هاي پيش بيني در شبكه توزيع برق

نویسندگان: سعيد پورواعظي روكرد, سميه عليزاده, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي

Saeed Poorvaezi roukerd, Somayeh Alizadeh, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش: بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق

28th International Power System Conference ( PSC 2013)

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

A Probabilistic Partial Order Theory Approach to ITInfrastructure Selection for Smart Grid

نویسندگان: Mehdi Rezagholizadeh, Pourya MehranNia, Asieh Barzegar, عليرضا فريدونيان, Behzad Moshiri, Hamid Lesani

Mehdi Rezagholizadeh, Pourya MehranNia, Asieh Barzegar, Alireza Fereidunian, Behzad Moshiri, Hamid Lesani

عنوان همایش:

International Conference on Control Automation and Systems (ICCAS)

محل برگزاری: لهستان / Poland

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۵

A Healer Reinforcement Approach to Smart Grids by Improving Fault Location Function in FLISR

نویسندگان: عليرضا شهسواري, عليرضا فريدونيان, Mazhari Ameli, Seyed Mahdi Mazhari, حميد لساني

, Alireza Fereidunian, Mazhari Ameli, Seyed Mahdi Mazhari,

عنوان همایش:

2013 12 th. International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰

بهبود خودترميمي شبكه توزيع هوشمند با استفاده از مدل سازي پتري نت

نویسندگان: محمد هادي انديش گر, عليرضا فريدونيان, حميد لساني

, Alireza Fereidunian,

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

18th Electric Power Distribution Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۱

بهبود پايداري ولتاژ با ادوات فكتس در حضور مزارع بادي

نویسندگان: سعيد زارع, آرين هوانسيان, حميد لساني, عليرضا فريدونيان

, , , Alireza Fereidunian

عنوان همایش: سومين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

خانه هاي تبادل انرژي صفر بررسي آماري و ارزيابي مقايسه اقتصادي انرژي

نویسندگان: محمد خليل زاده, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي

Mohammad Khalilzadeh, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation (ETEC 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴

Smart Plugs for Building Energy Management Systems

نویسندگان: Hamed Morsali, Seyyed Mohammad Shekarabi, Kamyar Ardekani, Hossein Khayyami, عليرضا فريدونيان, Mona Ghassemian, Hamid Lesani

Hamed Morsali, Seyyed Mohammad Shekarabi, Kamyar Ardekani, Hossein Khayyami, Alireza Fereidunian, Mona Ghassemian, Hamid Lesani

عنوان همایش:

2012 2nd Iranian Conference on Smart Grid (ICSG)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴

Performance Evaluation for DNO Governance Using Data Envelopment Analysis Method

نویسندگان: Amin Ghafouri, عليرضا فريدونيان, Hamid Lesani, Habib Torabi, Payam Kharazmi

Amin Ghafouri, Alireza Fereidunian, Hamid Lesani, Habib Torabi, Payam Kharazmi

عنوان همایش:

2012 2nd Iranian Conference on Smart Grid (ICSG)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴

An SVM-T3SD Policy Driven Method for IT Infrastructure Selection in Smart Grid

نویسندگان: Sina Sharif Mansouri, Negar Hassanpour, عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي, Hamid Lesani, Behzad Moshiri, Mehdi Rezagholizadeh

Sina Sharif Mansouri, Negar Hassanpour, Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Hamid Lesani, Behzad Moshiri, Mehdi Rezagholizadeh

عنوان همایش:

2012 2nd Iranian Conference on Smart Grid (ICSG)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶

مديريت توليد در ريز شبكه

نویسندگان: احد عابسي, منصور رفيعي, عليرضا فريدونيان

, , Alireza Fereidunian

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس مهندسي برق ايران

The Twenteenth Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۲

پيش بيني كوتاه مدت بار با استفاده از روش رگرسيون بردار پشتيبان

نویسندگان: حميد غلامي دهكردي, عليرضا فريدونيان, سجاد فتاحيان دهكردي, پيام خوارزمي, حميد لساني

, Alireza Fereidunian, , ,

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

مكان يابي واحدهاي اندازه گيري فازور در شبكه هاي بزرگ مقياس با استفاده از الگوريتم ژنتيك و نظري گراف مبتني بر ارزش مشاهده پذيري در شرايط نايقيني

نویسندگان: سيد مهدي مظهري, حميد لساني, عليرضا فريدونيان

, , Alireza Fereidunian

عنوان همایش: بيست و هفتمين كنفرانس بين المللي برق

27th International Power System Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

پيش بيني درماندگي مالي شركت هاي قابل پذيرش در بورس برق و انرژي با استفاده از كلوني مصنوعي زنبور عسل

نویسندگان: سيد مهدي مظهري, عليرضا فريدونيان, مهدي يوسفي, حميد لساني

, Alireza Fereidunian, ,

عنوان همایش: بيست و هفتمين كنفرانس بين المللي برق

27th International Power System Conference