بررسي وارزيابي فني و اقتصادي سيستم مديريت ساختمان (BMS) از نگاه مديريت انرژي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : علي يزدان بخش

بررسي پيچيدگي در شبكه هوشمند انرژي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, احمدرضا تحسيري
Alireza Fereidunian, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : علي رجبي قيداري

بررسي استفاده از سلول هاي خورشيدي جهت تامين انرژي در خانه ي هوشمند انرژي و ارزيابي بازده اقتصادي آن

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : آرمان اطمينان

اتصال توربين هاي بادي كوچك به خانه سبز و ارزيابي اقتصادي پروژه

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, مسعود علي اكبرگلكار
Alireza Fereidunian, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : عليرضا نوريان

بررسي سيستم ها و پروتكل هاي مخابراتي درخانه هاي هوشمند

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : سهراب منشاري

بررسي و انتخاب سيستم زمين در ساختمان هاي فناوري اطلاعات

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مجتبي عنايتي

بررسي خانه ي تطبيقي هوشمند و اثر متقابل آن بر ساكنين خانه

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, بابك توسلي
Alireza Fereidunian, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمدسعيد قاسمي

شبيه سازي اتوماسيون روشنايي خيابان

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, صادق شاملو
Alireza Fereidunian, Sadegh Shamlou
نام دانشجو : بهرام جهانبخشي پردنجاني

بررسي ساختارو ويژگي هاي ترانسفورماتورها از نظر ميزان هارمونيك زايي آنها در شبكه

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, محمد توكلي بينا
Alireza Fereidunian, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : سعيد احمدزاده محبوبي

بررسي فناوري هاي نوين در روشنايي داخلي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, عباس هوشمند ويكي
Alireza Fereidunian, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : شاهين صادقي

بازار برق خودرو هاي الكتريكي قابل اتصال به شبكه

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, صادق شاملو
Alireza Fereidunian, Sadegh Shamlou
نام دانشجو : اشكان سراج زاده فيروزكوهي

شبيه سازي يك سناريوي كنترلي در خانه هوشمند

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, بابك ناصر شريف
Alireza Fereidunian, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : ارغوان مومني فراهاني

بررسي مدل كسب وكار شركت هاي توزيع در شبكه هوشمند

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : اميرحسين به زاده جاويد

اتوماسيون روشنايي خيابان ها و معابر

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, كريم عباس زاده
Alireza Fereidunian, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : حسام قاري

كنترل روشنايي خانه هوشمند با روش هاي گنترل كلاسيك

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, علي اصغر رضي كاظمي
Alireza Fereidunian, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : سيداسماعيل حسيني نيكروش

كنترل روشنايي خانه هوشمند با روش هاي گنترل هوشمند

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, صادق شاملو
Alireza Fereidunian, Sadegh Shamlou
نام دانشجو : مجتبي عطاربجستاني

بررسي نقش انرژي آگاهي در شهرهوشمند

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, تورج امرايي
Alireza Fereidunian, Toraj Amraee
نام دانشجو : مجيد شاهي

طراحي و ساخت چراغ روشنايي دكوري از ديدگاه راستيك

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, صادق شاملو
Alireza Fereidunian, Sadegh Shamlou
نام دانشجو : علي اكبري

ساخت يك سيستم كنترل حلقه بسته دما در خانه هوشمند

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, امير موسوي نيا
Alireza Fereidunian, Amir Mousavinia
نام دانشجو : سپيده سعيدي نيا

ساخت يك نمونه مدار آشوبناك چوا و مطالعه رفتارهاي پيچيده در آن

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : احسان اسكندري

شبيه سازي روشنايي تطبيقي(adaptive) براي راه شرياني خيابان شريعتي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : محسن نورمحمدي

بررسي و مقايسه روش هاي مديريت پيمان براي پروژه هاي عمراني و تاسيساتي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, احمدرضا تحسيري
Alireza Fereidunian, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : فرهنگ كاشاني

كنترل شرايط محيطي (دمان و نور) توسط ميكروكنترلر با رابط اندرويدي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, كريم عباس زاده
Alireza Fereidunian, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيدمحمدرسول نعيمي

طراحي و شبيه سازي نيروگاه خورشيدي منفصل از شبكه براي مناطق روستايي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, كريم عباس زاده
Alireza Fereidunian, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محمدحسين چرخي

بازآرايي شبكه توزيع با هدف بازيابي مشتركين

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, تورج امرايي
Alireza Fereidunian, Toraj Amraee
نام دانشجو : رضا عمراني

باز آرايي شبكه توزيع با هدف كاهش تلفات

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, تورج امرايي
Alireza Fereidunian, Toraj Amraee
نام دانشجو : روزبه حقيقي

توزيع نيروي برق در شبكه هوشمند مبتني بر IEC61968

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سعيد صديقيان كاشي
Alireza Fereidunian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : ايمان چراغي مرداسي

شبيه سازي بازآرايي شبكه با هدف كاهش تلفات به روش تجربي (هيوريستيك)

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, مسعود علي اكبرگلكار
Alireza Fereidunian, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : علي صفامنش

بررسي انواع حفاظت و رله ها در شبكه توزيع و تنظيمات آن ها

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, سيدمحمدتقي بطحايي
Alireza Fereidunian, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : اميرعلي رحيمي

داده كاوي روي داده هاي خطاي شبكه ي توزيع

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, علي احمدي
Alireza Fereidunian, Ali Ahmadi
نام دانشجو : نگين جعفري كفاش

طراحي سيستم مديريت ساختمان هوشمند براي يك واحد مسكوني و تهيه نقشه هاي اجرايي

نام اساتید: عليرضا فريدونيان, كريم عباس زاده
Alireza Fereidunian, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محمد منتظري

طراحي تاسيسات الكتريكي يك واحد مسكوني بر مبناي رويه مقررات ملي امريكا و مقايسه با رويه مقررات ملي در ايران

نام اساتید: عليرضا فريدونيان
Alireza Fereidunian
نام دانشجو : پرديس شريعتي مزيناني