محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از روش پيش بيني خوشه اي جريان (مطالعه ي موردي در حوضه ي كرج)

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, محمدرضا اشرفي گل, داود وكيل زاده

Alireza Borhani Darian, Mohammad reza Ashrafi gol,

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي نوين در مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

مقايسه الگوريتم هاي فراكاووشي در آموزش شبكه عصبي

نویسندگان: فرزانه كرمي, محمدرضا مزارعي بهبهاني, عليرضا برهاني داريان

, Mohamadreza Mazarei behbahani, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي نوين در مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

بهينه سازي بهره برداري از مخزن با استفاده از سياست جيره بندي و رويكرد فازي

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, محمدمهدي سبك دست نودهي, فرزانه كرمي, آرش آذرانفر

Alireza Borhani Darian, Mohammadmehdi Sabokdastnodehi, , Arash Azaranfar

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي نوين در مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

پيشبيني جريان رودخانه با استفاده از تكنيك پيش بيني خوشه اي جريان ESP و مدل شبكه ي عصبي (مطالعه ي موردي حوزه كرج و طالقان)

نویسندگان: شيرين پيران, عليرضا برهاني داريان

Shirin Piran, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

بررسي تغييرات كاربري اراضي حوزه آبريز زرينه رود با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نویسندگان: محمد اديب زاده, عليرضا برهاني داريان

Mohamad Adibzadeh, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

4th International Congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

مقايسه روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و سري زماني (آريما) در پيش بيني جريان ورودي به سد كرج

نویسندگان: شيوا مطيع, عليرضا برهاني داريان

Shiva Motie, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري

4th international congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

انتخاب هوشمند ورودي ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك باينري در شبكه ي عصبي تكاملي

نویسندگان: شيرين پيران, عليرضا برهاني داريان

Shirin Piran, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري

4th international congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

ارزيابي و مقايسه محصولات آب معادل برف AMSR-E در محدوده حوزه هاي تامين كننده آب تهران از البرز مركزي

نویسندگان: محمدسپهر رفيع زاده, عليرضا برهاني داريان

Mohammadsepehr Rafizadeh, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري

4th international congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

بكارگيري آب باران روشي مناسب براي صرفه جوئي آب در ايران

نویسندگان: مصطفي لك زاده, عليرضا برهاني داريان

, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: دومين كنفرانس پژوهش در علوم و تكنولوژي

2nd international conference on research in science and technology

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۵

Temperature Trend Analysis in Urmia Lake Basin Compared with Water Level Fluctuations of the Lake

نویسندگان: شادي حاتمي مجومرد, عليرضا برهاني داريان

Shadi Hatami Majoumerd, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش:

International Conference on Chemical Civil and Environmental Engineering (CCEE-2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

ارزيابي كارايي شاخص استخراج سطح برف از تصاوير ماهواره اي سنجنده MODIS نسبت به LANDSAT

نویسندگان: مسعود تصديقيان, مجيد رحيم زادگان, عليرضا برهاني داريان

Masoud Tasdighian, Majid Rahimzadegan, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي اثر تصحيح توپوگرافي در الگوريتم شناسايي سطح برف

نویسندگان: مسعود تصديقيان, مجيد رحيم زادگان, عليرضا برهاني داريان

Masoud Tasdighian, Majid Rahimzadegan, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بهره برداري بهينه از سيستم هاي مخزن با روش هاي شبكه عصبي و يادگيري تقويتي

نویسندگان: اميرمحمد مرادي, عليرضا برهاني داريان

, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

استفاده از پيش پردازش داده ها در مدلهاي شبكه عصبي بارش-رواناب

نویسندگان: فرزانه كرمي, عليرضا برهاني داريان

Farzane Karami, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي مقايسه اي عملكرد دو مدل مفهومي HEC-HMS و HBV-Light در يك حوزه برف خيز

نویسندگان: محمدمهدي جواديان زاده, عليرضا برهاني داريان

, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

ارزيابي روش هاي كاهش ابر تصاوير پوشش برف سنجنده موديس در حوزه هاي آبريز البرز مركزي

نویسندگان: امين خرميان, عليرضا برهاني داريان

Amin Khoramian, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

شبيه سازي تراز سطح آب درياچه اروميه با استفاده از شبكه هاي عصبي

نویسندگان: شادي حاتمي مجومرد, عليرضا برهاني داريان

Shadi Hatami Majoumerd, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي تكاملي مبتني بر SSA

نویسندگان: منا فرحاني, عليرضا برهاني داريان

Mona Farhani, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي روشهاي كاليبراسيون مدل HEC-HMS حوزه ي آبريز طالقان

نویسندگان: رضا باقري, عليرضا برهاني داريان

Reza Baghri, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۴

Agricultural Development Role in Urmia Lake Crisis Iran

نویسندگان: ليلا ايمن, عليرضا برهاني داريان

Leila Eamen, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش:

2014 Tech4Dev International Conference UNESCO Chair in Technologies for Development What is Essential

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

Estimating Agricultural Water Consumption impacts on water level fluctuations of Urmia Lake Iran

نویسندگان: ليلا ايمن, عليرضا برهاني داريان

Leila Eamen, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International conference on civil engineering architecture and Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

روش يادگيري تقويتي در بهينه سازي استوكاستيك سيستم مخزن

نویسندگان: اميرمحمد مرادي, عليرضا برهاني داريان

, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International conference on civil engineering architecture and Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

الگوريتم بهينه سازي موازي گروه گربه در بهره برداري از سيستمهاي منابع آب

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, سهيلا ساراني

Alireza Borhani Darian,

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International conference on civil engineering architecture and Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

Multi- Reservoirs Management by Applying Harmony Search Algorithm Water Resources System in Tehran

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, فرزانه كرمي

Alireza Borhani Darian, Farzane Karami

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International conference on civil engineering architecture and Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

كاربرد الگوريتم بهينه سازي جهش قورباغه در سيستمهاي منابع آب

نویسندگان: سهيلا ساراني, عليرضا برهاني داريان

, Alireza Borhani Darian

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering