مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: برهانی داریان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: borhani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AlirezaBorhaniDarian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مدیریت منابع آب

گرایش: منابع آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران