تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

امكان سنجي پياده سازي بهينه سيستم هاي زهكشي پايدار شهري در شرايط اقليم ايران، مطالعه موردي تهران

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر سيد سعيد موسوي ندوشن, مجيد احتشامي
Alireza Borhani Darian, Majied Ehteshami, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : احمد اردكاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

بهينه سازي الگوي كشت در يك سيستم چند مخزني چندين هدفه

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, فرزانه كرمي, سيدمرتضي موسوي, جناب آقاي دكتر محمد مهدي جواديان زاده, سيدمرتضي موسوي
Alireza Borhani Darian, Farzaneh Karami, Seyed Morteza Mousavi, , Seyed Morteza Mousavi
نام دانشجو : محبوبه قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

بهينه سازي يكپارچه بهره برداري از مخزن و منطقه ي كشاورزي با گزينه هاي بهبود سيستم آبياري و تغيير اقليم

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, سيدمرتضي موسوي, جناب آقاي دكتر خسرو حسيني, سيدمرتضي موسوي
Alireza Borhani Darian, Seyed Morteza Mousavi, , Seyed Morteza Mousavi
نام دانشجو : شهره جاويدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

تاتير تغييراقليم و پوشش اراضي بر روي جريان رودخانه

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, رزا اسدي, جناب آقاي دكتر سيد سعيد موسوي ندوشن, رزا اسدي
Alireza Borhani Darian, Roza Asadi, , Roza Asadi
نام دانشجو : سپهر فرهودي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

بررسي و تدوين روش هاي انتخاب ورودي مدل هاي داده محور

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, رزا اسدي, جناب آقاي دكتر سعيد علي محمدي, رزا اسدي
Alireza Borhani Darian, Roza Asadi, , Roza Asadi
نام دانشجو : محمدرضا مزارعي بهبهاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

پيش بيني فصلي جريان رودخانه به روش خوشه اي با استفاده از شاخصهاي اقليمي

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, نجمه مهجوري مجد, جناب آقاي دكتر سيد سعيد موسوي ندوشني, نجمه مهجوري مجد
Alireza Borhani Darian, Najmeh Mahjori Majd, , Najmeh Mahjori Majd
نام دانشجو : محمدرضا اشرفي گل

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تاثير فعاليت هاي انساني و تغيير اقليم بر روند جريان رودخانه

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, رزا اسدي, جناب آقاي دكتر محمد مهدي جواديان زاده, رزا اسدي
Alireza Borhani Darian, Roza Asadi, , Roza Asadi
نام دانشجو : اسماعيل پوريافر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بهينه سازي يكپارچه سيستمهاي چند نخزي يا استفاده از سياست جيره بندي و رويكرد فازي با الگوريتم

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, سيدمرتضي موسوي, سيدمرتضي موسوي, جناب آقاي دكتر شروين ممتحن
Alireza Borhani Darian, Seyed Morteza Mousavi, Seyed Morteza Mousavi,
نام دانشجو : محمدمهدي سبك دست نودهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

ارزيابي تاثير تغيير كاربري اراضي بر جريان رودخانه

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, رزا اسدي, رزا اسدي, جناب آقاي دكتر فاتحي
Alireza Borhani Darian, Roza Asadi, Roza Asadi,
نام دانشجو : محمد اديب زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

تلفيق تصاوير ماهواره اي برف به منظور ارتقا تخمين آب معادل برف در مناطق كوهستاني

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, مجيد رحيم زادگان, سيدمرتضي موسوي, سيدمرتضي موسوي, احمد فاتحي
Alireza Borhani Darian, Majid Rahimzadegan, Seyed Morteza Mousavi, Seyed Morteza Mousavi,
نام دانشجو : محمدسپهر رفيع زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

كاربرد روشهاي نوين در مدل هاي شبكه عصبي براي شبيه سازي جريان

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, رزا اسدي, سيد سعيد موسوي ندوشني , رزا اسدي
Alireza Borhani Darian, Roza Asadi, , Roza Asadi
نام دانشجو : شيرين پيران

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

استفاده تركيبي از تصاوير ماهواره اي برف در مدل هيدرولوژيكي حوزه ابريز

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, فيروز بهادري خسروشاهي, محمدجواد ولدان زوج, حميد شاملو, عبدالرسول تلوري , سيد سعيد موسوي ندوشني
Alireza Borhani Darian, Firoz Bahadorikhosroshahi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamied Shamloo, ,
نام دانشجو : امين خرميان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

توسعه مدل چند هدفه تكاملي در بهره برداري از مخازن تحت سناريوهاي عدم قطعيت

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, سعيد عليمحمدي , خسرو حسيني, فريدون وفايي, فيروز بهادري خسروشاهي, حميد شاملو
Alireza Borhani Darian, , , Feraydoon Vafaei, Firoz Bahadorikhosroshahi, Hamied Shamloo
نام دانشجو : فرزانه كرمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

بهره برداري بهينه از سيستم هاي چند مخزنه چند منظوره با بهره گيري از روشهاي هوش مصنوعي و پيش بيني هاي مبتني بر سيگنالهاي هواشناسي

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, محمد تشنه لب, سيد محمد اشرفي, خسرو حسيني, مصطفي زين الديني
Alireza Borhani Darian, Mohammad Teshnehlab, , , Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : اميرمحمد مرادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

توسعه مدل شبيه سازي بارش - رواناب با تاكيد بر كاهش عدم قطعيت

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, محمد تشنه لب, محسن محمدزاده, عبدالرسول تلوري, سيدناصر مقدس تفرشي, فيروز بهادري خسروشاهي
Alireza Borhani Darian, Mohammad Teshnehlab, , , Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Firoz Bahadorikhosroshahi
نام دانشجو : محمدمهدي جواديان زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي هيبريدي

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, فيروز بهادري خسروشاهي
Alireza Borhani Darian, Firoz Bahadorikhosroshahi
نام دانشجو : منا فرحاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

كاربرد مدل swat و مدلhec-hmsدر براورد جريان در مناطق كوهستاني برفگير

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, فيروز بهادري خسروشاهي
Alireza Borhani Darian, Firoz Bahadorikhosroshahi
نام دانشجو : رضا باقري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

كاربرد مدلهاي داده محور در مديريت حوزه آبريز: درياچه اروميه

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, سيدمرتضي موسوي
Alireza Borhani Darian, Seyed Morteza Mousavi
نام دانشجو : شادي حاتمي مجومرد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

كاربرد مدل هاي مفهومي در پيش بيني جريان حوزه هاي كوهستاني

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, مجيد رحيم زادگان, ابراهيم جباري
Alireza Borhani Darian, Majid Rahimzadegan,
نام دانشجو : ساره شمشيري ميلاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

كاربرد روش تلفيقي روشهاي داده محور و تصاوير ماهواره در پيش بيني جريان رودخانه

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, عبداله اردشير, فيروز بهادري خسروشاهي
Alireza Borhani Darian, , Firoz Bahadorikhosroshahi
نام دانشجو : سيما اسدزاده تره باري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تاثير گزينه هاي مديريت حوزه آبريز بر درياچه اروميه در شرايط تغيير اقليم

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : ليلا ايمن

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

توسعه مدل چند هدفه تكاملي در بهره برداري از سيستمهاي چند مخزني

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : سيدمحمد اشرفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

پيش بيني جريان فصلي رودخانه با استفاده از سيستم هاي هوشمند

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : شيما عظيمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

روش هاي جيره بندي در بهره برداري بهينه از مخازن

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, فيروز بهادري خسروشاهي
Alireza Borhani Darian, Firoz Bahadorikhosroshahi
نام دانشجو : فرزانه كرمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مديريت كيفي آب رودخانه ها با كاربرد تئوري چانه زني

نام اساتید: نجمه مهجوري مجد, عليرضا برهاني داريان, سيدمرتضي موسوي
Najmeh Mahjori Majd, Alireza Borhani Darian, Seyed Morteza Mousavi
نام دانشجو : محمد بيژني منظر

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي كاربرد الگوريتمهاي مدرن درسيستمهاي منابع آب

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, فيروز بهادري خسروشاهي
Alireza Borhani Darian, Firoz Bahadorikhosroshahi
نام دانشجو : سهيلا ساراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

پيش بيني جريان فصلي بااستفاده ازتصاوير ماهواره اي تخمين سطح پوشش برفي - حوزه هاي منابع آب شهر تهران

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, سيدمرتضي موسوي
Alireza Borhani Darian, Seyed Morteza Mousavi
نام دانشجو : سيدرضا اسمعيل زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

پيش بيني جريان فصلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي تخمين آب معادل برف - حوزه هاي منابع آب شهر تهران

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, فيروز بهادري خسروشاهي
Alireza Borhani Darian, Firoz Bahadorikhosroshahi
نام دانشجو : احمدرضا ذاكري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي بهينه شبكه هاي آبرساني با استفاده از الگوريتم هاي فراكاووشي

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : مجيد خراميده

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

كاربرد روش آنيلينگ در سيستمهاي منابع آب

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : لاله شهيدي مارناني

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴

تدوين سياستهاي بهره برداري از سيستمهاي چند مخزني

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : شروين ممتحن

تاریخ:

مدلسازي بهره برداري بهينه از سيستم چند مخزني

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : آنسه البرزي

تاریخ:

پيش بيني طولاني مدت جريان رودخانه با استفاده از سيگناتهاي اقليمي

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, محمدحسين مهديان
Alireza Borhani Darian,
نام دانشجو : احمد فاتحي مرج

تاریخ:

مدل برفابي پيش بيني جريان بااستفاده از شبكه عصبي مطالعه موردي حوزه دز

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : مژگان باقري نيا

تاریخ:

مدلسازي سيستم هاي چند مخزني با استفاده از الگوريتم هاي فراكاووشي جديد

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : اميرمحمد مرادي

تاریخ:

پيش بيني بارش و جريان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي - حوزه درياچه اروميه

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : ارزو رفيعي نسب

تاریخ:

بررسي اثرات تغيير اقليم بر منطقه (مطالعه موردي حوزه اروميه)

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : عطيه طالبي آهويي

تاریخ:

مدلسازي بهره برداري از منابع آب تحت سناريوهاي مختلف خشكسالي هاي آتي در شهر تهران

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : جواد خانبانپور

تاریخ:

استفاده از الگوريتم رياضي جفت گيري زنبور عسل در سيستم هاي چند مخزني

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : زينب فرهمندفر

تاریخ:

روش هاي مديريت يكپارچه منابع آب :شهر تهران

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : بهنام اصفهاني

تاریخ:

تاثير تغيير اقليم بر درياچه اروميه

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : مريم احمدي

تاریخ:

تاثير پيش بيني هاي جريان رودخانه بر بهره برداري منابع آب

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : مصطفي لك زاده

تاریخ:

ارائه روش تركيبي ريز مقياس سازي تخمين رطوبت خاك در پيش بيني رواناب

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : شيما عظيمي

تاریخ:

بهينه سازي يكپارچه بهره برداري از سيستم مخازن

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : شيوا مطيع

تاریخ:

ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر سياست بهره برداري بهينه از مخازن در حوزه هاي برفگير

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : دلنيا رشيدپور

تاریخ:

تخصيص بهينه انتقال آب بين حوزه اي با تكيه بر مديريت يكپارچه منابع آب

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : ساوالان ناصرنيساري

تاریخ:

پيش بيني جريان با استفاده از تصاوير ماواره هاي مختلف و مدل برفابي مفهومي

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : پريسا جبل عاملي

تاریخ:

استفاده از روش هاي داده كاوي در پيش بيني جريان ورودي و تعيين سياست هاي بهره برداري از مخزن

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : سعيده زند

تاریخ:

مدل تلفيقي سطحي زير زميني و سناريوهاي مختلف سيستم ابياري در سيستم حوضه آبريز با چندين آبخوان و منطقه كشاورزي

نام اساتید: رزا اسدي, مجيد احتشامي, عليرضا برهاني داريان
Roza Asadi, Majied Ehteshami, Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : مهسا قاسم زاده ثمرين

تاریخ:

تفكيك تاثير تغيير اقليم و فعاليت هاي انساني بر بار رسوب

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, رزا اسدي
Alireza Borhani Darian, Roza Asadi
نام دانشجو : رضا ميدان رو

تاریخ:

مديريت بهينه روان آب هاي سطحي شهري با استفاده از روش هاي مديريتي نوين

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : مرتضي غضنفري

تاریخ:

شناسايي كانون ها و مدل سازي جايجايي ريز گردها( منطقه مطالعاتي جنوب ايران)

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : ايدين رحيمي

تاریخ:

اثر اقليم بر دما و بارش در ارزيابي ريسك سيلاب

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : محمد عطاري خسروشاهي

تاریخ:

تاثيرات تغيير اقليم بر خشكسالي

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان, رزا اسدي
Alireza Borhani Darian, Roza Asadi
نام دانشجو : اميرحسين ميردارسلطاني

تاریخ:

بررسي اقر تغيير اقليم بر رواناب با تاكيد بر منابع مختلف عدم قطعيت

نام اساتید: عليرضا برهاني داريان
Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : معصومه فرهادي