محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

مدل سازي پيل سوختي پليمري به روش باند گراف براي استفاده در سيستم هاي داراي چند حوزه انرژي

Modeling of PEM Fuel-Cells using Bound-Graph for Applications in Multi-Energetic Systems

نویسندگان: سينا سالمي, فرشاد ترابي, علي نحوي

Sina Salemi, Farshad Torabi, Ali Nahvi

عنوان همایش: سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست

3rd National Conference of Fuel Energy and Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

مدلسازي پيل سوختي پليمري به روش باندگراف براي استفاده در سيستمهاي چند حوزه انرژي

نویسندگان: سينا سالمي, فرشاد ترابي, علي نحوي

Sina Salemi, Farshad Torabi, Ali Nahvi

عنوان همایش: سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست

3rd National Conference of Fuel Energy and Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

طراحي سيستم كنترلي هوشمند براي رفتار تعقيب خودرو با توجه به رفتار لحظه اي راننده خودرو

نویسندگان: عليرضا خداياري, علي غفاري, رضا كاظمي, علي نحوي, سعيد صالحي نيا, افشين جمشيدي

, Ali Ghaffari, Reza Kazemi, Ali Nahvi, , Afshin Jamshidi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

كاربرد واقعيت مجازي و شبيه سازها

نویسندگان: علي نحوي

Ali Nahvi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering