تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي كنترل از دور خودرو با غربيلك دوگانه

نام اساتید: علي نحوي, ناصر ناصري فر, مجيد محمدي مقدم, ناصر ناصري فر
Ali Nahvi, Naser Naserifar, , Naser Naserifar
نام دانشجو : سهيل دهقاني اردي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

تشخيص خواب آلودگي راننده بر اساس مدلسازي تعامل ديناميكي راننده با غربيلك فرمان با استفاده از شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, علي غفاري, شهرام آزادي, فرشاد ترابي, ايرج عليمحمدي, فرزام فرهمند
Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Shahram Azadi, Farshad Torabi, ,
نام دانشجو : محمد محمودي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

ارزيابي ادراك خطر و عملكرد راننده در كنترل همزمان حركت طولي و عرضي خودرو در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, بابك نجار اعرابي
Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani,
نام دانشجو : محمد پاشائي گتابي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

مدلسازي رفتار راننده بر اساس نظريه دشواري وظيفه جهت توسعه سيستم كمك به راننده خواب آلود در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, علي غفاري, شهرام آزادي, اميد پورعلي, حسن صيادي, فرشيد نجفي
Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Shahram Azadi, Omid Pourali, ,
نام دانشجو : حامد مظفري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت سامانه عمل از دور فرمان خودرو براي آموزش رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, ناصر ناصري فر, فرشيد نجفي, ناصر ناصري فر
Ali Nahvi, Naser Naserifar, , Naser Naserifar
نام دانشجو : محمد همتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تخمين خواب آلودگي راننده در حضور جريان هوا با استفاده از تصاوير حرارتي صورت در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, آزاده شهيديان, سيدحسين ساداتي, زهرا بنفشه آل محمد, سيدحسين ساداتي
Ali Nahvi, Azadeh Shahidian, Seyed Hossein Sadati, , Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : نفيسه قديري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي الگوريتم ايجاد حركت براي شبيه ساز با در نظر گرفتن اثر تكان

نام اساتید: علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد, فرشيد نجفي, محمدرضا همايي نژاد
Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مهرداد حاجي عيسي لو

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي سامانه اجتناب از برخورد به جلوي تطبيقي براي رانندگان خواب¬آلود در شبيه¬ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, علي نجفي اردكاني, فرشيد نجفي, علي نجفي اردكاني
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Ali Najafi Ardakani, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : هادي سرحدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تخمين خواب¬آلودگي راننده با استفاده از تحليل جريان خون در تصاوير حرارتي صورت در شبيه¬ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, آزاده شهيديان, افسانه مجري, زهرا بنفشه آل محمد, افسانه مجري
Ali Nahvi, Azadeh Shahidian, Afsaneh Mojra, , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : معصومه تشكري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

طراحي و ساخت سامانه ي تشخيص خواب آلودگي راننده بر اساس پردازش صوت

نام اساتید: علي نحوي, مهدي دلربايي, بنفشه آل محمد, مهدي دلربايي
Ali Nahvi, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : اميرحسين همايونفرد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت شبيه ساز جوشكاري قوس الكتريكي به كمك حل بي درنگ معادلات انتقال حرارت و ردياب¬هاي نوري و اينرسي موقعيت الكترود

نام اساتید: علي نحوي, اميررضا شاهاني, رسول فشاركي فرد, اميررضا شاهاني
Ali Nahvi, Amir Reza Shahani, , Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سيدمصطفي موسوي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي ترمز اضطراري خودكار

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : شهاب چيت گران

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت ترمز اضطراري خودكار بر روي خودروي مدل به كمك تركيب داده ها

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, محمدرضا حائري يزدي, امير تقوي پور, امير تقوي پور
Ali Nahvi, Shahram Azadi, , Amir Taghavipour, Amir Taghavipour
نام دانشجو : محمدحسن آقانوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

ارزيابي سطح خواب آلودگي راننده با استفاده از آناليز وضعيت تنفس به كمك تصوير برداري حرارتي در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, مهدي دلربايي, زهرا بنفشه آل محمد, مهدي دلربايي
Ali Nahvi, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : سراج الدين ابراهيميان هادي كياشري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم تشخيص خواب آلودگي راننده به وسيله دوربين حرارتي

نام اساتید: علي نحوي, مهدي دلربايي, زهرا بنفشه آل محمد, مهدي دلربايي
Ali Nahvi, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : عيسي موذن

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

كنترل سمتي خودرو مفصلي با استفاده از كنترلر فازي

نام اساتید: علي نحوي, رضا كاظمي, سيدعلي اكبر موسويان, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Reza Kazemi, Seyed Aliakbar Moosavian, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : اردلان قديمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

تحليل و پياده سازي يك سيستم جديد تشخيص خواب آلودگي راننده مبتني بر تصويربرداري مادون قرمز حرارتي

نام اساتید: علي نحوي, علي غفاري, حميد ابريشمي مقدم, علي غفاري
Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Ghaffari
نام دانشجو : حميدرضا باخدا

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي سيستم اجتناب از برخورد طولي خودرو در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: شهرام آزادي, علي نحوي, رضا كاظمي, امير تقوي پور, هادي اديبي اصل, امير تقوي پور
Shahram Azadi, Ali Nahvi, Reza Kazemi, Amir Taghavipour, Hadi Adibi asl, Amir Taghavipour
نام دانشجو : محمدرضا گيلاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

طراحي و پياده سازي يك الگوريتم تركيبي فازي- تقويتي جهت تشخيص خواب آلودگي راننده به كمك شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي غفاري, علي غفاري
Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, Ali Ghaffari
نام دانشجو : آرمين كاسمي لنگرودي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي، ساخت و كنترل سامانه ربات دو چرخ

نام اساتید: علي نحوي, اميرحسين شامخي, علي غفاري, سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Ali Nahvi, Amir Hossein Shamekhi, Ali Ghaffari, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : سينا اميدفر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي بهينه مكانيزم¬هاي چهار ميله¬اي كروي با استفاده از الگوريتم¬هاي تكاملي

نام اساتید: علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : سهند هادي زاده كفاش

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶

طراحي و شبيه سازي سامانه هپتيكي توليد نيروهاي آيرو ديناميكي در اهرم كنترلي سيستم پرواز با سيم

نام اساتید: علي نحوي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : مصلح عبدالهادي زنگكاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

تشخيص خواب آلودگي رانندگان بر اساس تحليل موجك سيگنال هاي فرمان و موقعيت جانبي در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, علي غفاري, شهرام آزادي, علي غفاري
Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Shahram Azadi, Ali Ghaffari
نام دانشجو : فرهاد عرب

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و بكارگيري كنترلر فرمان براي تعقيب مسير در راننده هاي خوب آلوده

نام اساتید: شهرام آزادي, علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد, رضا كاظمي, محمدرضا همايي نژاد
Shahram Azadi, Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Reza Kazemi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : سيدمجيد رضائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي الگوريتم ايجاد حركت بهينه براي سيمولارتور سه درجه آزادي

نام اساتید: علي نحوي, مجيد محمدي مقدم, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Ali Nahvi, , Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حسين صفري زاده ظهير آباد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي آزمايشگاه مجازي تست موتور پيل سوختي پليمري به روش باندگراف براي خودروهاي الكتريكي

نام اساتید: علي نحوي, فرشاد ترابي, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Farshad Torabi, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : سينا سالمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تحليل و پياده سازي پايداري جانبي خودرو در مانورهاي تعقيب و گريز با استفاده از شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, محمد شرعيات, مهدي طالع ماسوله, محمد شرعيات
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Mohammad Shariyat, , Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مهسا منتظري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي كارگيرش اجسام توسط روبات هاي همكار

Grasp planning for cooperative manipulators

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, علي غفاري, محمدرضا همايي نژاد, عقيل يوسفي كما, فريد نجفي, مهرداد آقايي خفري
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Mohammad Reza Homaeinezhad, , , Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : فرزاد چراغ پور سموتي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹

مدلسازي سينماتيك مستقيم مكانيرم استورات با استفاده از استنتاج فازي

نام اساتید: علي نحوي, فريد نجفي, مهدي علياري شوره دلي, مجيد محمدي مقدم, مهدي علياري شوره دلي
Ali Nahvi, Farid Najafi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيدحسين طباطبائي نيا

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تشخيص خواب آلودگي رانندگان بر اساس ميزان فشردگي غربيلك فرمان به كمك شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان, عليرضا اسماعيلي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian, , Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمدرضا آشوري موثق

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل پايداري واسط لامسه¬اي داراي ردياب جداگانه براي كاربر

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : حميد حكيمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل و آزمايش اثرات مصرف مواد محرك آمفتامين بر عملكرد راننده در شبيه ساز رانندگي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: علي نحوي, حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Ali Nahvi, Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سميرا تيموري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تشخيص خواب آلودگي رانندگان براساس فاصله و نرخ تغييرات فاصله توسط شبكه عصبي در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, مهدي علياري شوره دلي, سيدحسين ساداتي, محمدعلي نكويي
Ali Nahvi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Seyed Hossein Sadati, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مرضيه سرا ج نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

طراحي و پياده¬سازي آزمايشگاه مجازي كنترل به كمك واسطه لامسه¬اي

نام اساتید: علي نحوي, فريد نجفي, سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي, سيدحسين ساداتي
Ali Nahvi, Farid Najafi, Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : سعيد اميرخاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۸

طراحي وپياده سازي ويترين هوشمند با استفاده از واقعيت افزوده

نام اساتید: علي نحوي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Ali Nahvi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيدنويد حيدري صبي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

تشخيص خواب آلودگي رانندگان براساس نرخ تغييرات زاويه سمت و انحراف از خطوط جاده به كمك شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : آرش مكي قله جردي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي الگوريتم تشخيص خواب آلودگي راننده توسط روش هاي تشخيص الگو و پياده سازي آن در شبيه سازي رانندگي آساران

نام اساتید: علي نحوي, حميد ابريشمي مقدم, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Ali Nahvi, Hamied Abrieshami Moghaddam, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : عادل زارع قراملكي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

محرك آمفتامين بر رفتار رانندگي با استفاده از تركيب اطلاعات حسگرهاي پايش راننده و خودرو به كمك شبيه ساز رانندگي اتوبوس

نام اساتید: علي نحوي, مهدي علياري شوره دلي, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري
Ali Nahvi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : احمد دهقان زاده سوركي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل پايداري براي يك ورش جديد تعامل نيرويي با محيط مجازي با استفاده از واسط لامسه¬اي و ردياب مجزا

نام اساتید: علي نحوي, علي غفاري, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : ميثم جهان بخشي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدل¬سازي رفتار راننده در طي كردن مسير حركت

نام اساتید: علي غفاري, علي نحوي, فريد نجفي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Farid Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : بهنام اركان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

شبيه سازي بلادرنگ جريان هاي سيال در محيط واقعيت مجازي

نام اساتید: مسعود ميرزايي, علي نحوي, رضا ابراهيمي, ماني فتحعلي, ماني فتحعلي
Mirzaei Masoud, Ali Nahvi, Reza Ebrahimi, Mani Fathali, Mani Fathali
نام دانشجو : امير اله دادي خيري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي فيلتر فرسايش تطبيقي براي كنترل حركت شبيه ساز رانندگي سه درجه آزادي آساران

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نحوي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Nahvi, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : هيراد تهرانچيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

اصلاح و پياده¬سازي فيلتر فرسايش حركت بهينه جهت شبيه¬ساز رانندگي سه درجه آزادي اساران

نام اساتید: علي نحوي, سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي
Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : ميلاد حسن وند

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۵

طراحي يك واسطه اي لامسه اي براي محيط مجازي

نام اساتید: علي نحوي, محسن محمدي شجاع
Ali Nahvi,
نام دانشجو : مصطفي حيدري

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۳۰

طراحي يك سيستم جوشكاري مجازي قوسي

نام اساتید: فريد نجفي, علي نحوي
Farid Najafi, Ali Nahvi
نام دانشجو : مهدي مرادي نسب

تاریخ:

شبيه سازي ديناميكي وتحليل كنترل ازراه دور خودروي بدون سرنشين

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي
Ali Nahvi, Shahram Azadi
نام دانشجو : سعيد بستان منش مقدم

تاریخ:

خودكارسازي و يكپارچه سازي نرم افزارهاي تحليل و طراحي به منظور بهينه سازي شكل قطعات مكانيكي در آناليزهاي محدود به كمك الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي
Ali Nahvi, Shahram Azadi
نام دانشجو : ايوب نيك روان شلماني

تاریخ:

طراحي و ساخت سيمولاتور آب نخاع گير

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : سيد محمد حسين اسلامي

تاریخ:

طراحي واسطه لامسه اي توانبخشي به كمك واقعيت مجازي

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : سالار ستوده

تاریخ:

طراحي سيستم شبيه ساز تمرينات نظامي در محيط مجازي

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : حميد نجاران طوسي

تاریخ:

طراحي واسطه لامسه اي داراي ردياب مجزا براي محيطهاي مجازي

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : مهرداد اقابزرگي صحاف يزدي

تاریخ:

تشخيص خطا و بهبود تلفظ ايرانيان در اداي واپگان انگليس يبه كمك شبكه عصبي و واقعيت مجازي

نام اساتید: علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي غفاري, سوگند نوروزي زاده, علي غفاري
Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, Sogand Norouzizadeh, Ali Ghaffari
نام دانشجو : بهرنگ پارساسلكي سري

تاریخ:

طراحي وساخت سكوي متحرك سه درجه آزادي براي شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, رضا كاظمي
Ali Nahvi, Reza Kazemi
نام دانشجو : عليرضا حاتميان حقيقي

تاریخ:

طراحي ساخت وكنترل سيستم فرمان by wire براي شبيه ساز سيمولاتور رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي
Ali Nahvi, Shahram Azadi
نام دانشجو : سجاد سميعي

تاریخ:

مدلسازي وكنترل شبيه ساز رانندگي سه درجه آزادي

نام اساتید: علي نحوي, رضا كاظمي, شهرام آزادي
Ali Nahvi, Reza Kazemi, Shahram Azadi
نام دانشجو : ژوبين هاشم وندخياباني

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي عملكرد ربات توانبخشي دست

نام اساتید: فريد نجفي, علي نحوي, علي غفاري, علي غفاري
Farid Najafi, Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Ali Ghaffari
نام دانشجو : الهام ابراهيمي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي سيستم كنترلي توانبخشي دست با استفاده از واسطه لامه اي

نام اساتید: فريد نجفي, علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Farid Najafi, Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد شهبازي اغبلاغ

تاریخ:

طراحي و ساخت شبيه سازي مجازي ماهواره هاي متوسط در مدار LEO

نام اساتید: علي نحوي, مهران مير شمس, سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Mehran Mirshams, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محسن خسروجردي

تاریخ:

شبيه سازي كنترل غلت خودرو بر روي سيستم شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, علي غفاري, علي غفاري, رضا كاظمي
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Ali Ghaffari, Ali Ghaffari, Reza Kazemi
نام دانشجو : ناصر مهرابي

تاریخ:

كنترل امپدانس روبات Stewart به منظور دنبال كردن شركت تطبيقي پا در توانبخشي

نام اساتید: فريد نجفي, علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Farid Najafi, Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : اسماعيل نجفي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي الگوريتم ايجاد حركت شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, رضا كاظمي
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Reza Kazemi
نام دانشجو : فرشاد انوشه پور

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك محيط مجازي هوشمند براي ارتباط با مشتري با استفاده از عامل هاي خودمختار فازي

نام اساتید: علي نحوي, علي احمدي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Ali Nahvi, Ali Ahmadi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : كاوه حسني

تاریخ:

پياده سازي يك روش جديد تعامل نيرويي با محيط مجازي با استفاده از واسط لامسه اي و ردياب مجزا

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : سيدحامد محتشم شاد

تاریخ:

رديابي دست كاربر در محيط سه بعدي با استفاده از شبكه عصبي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, حميد ابريشمي مقدم, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهدي گنجي

تاریخ:

طراحي و ساخت آزمايشگاه مجازي به وسيله واسط لامسه اي

نام اساتید: فريد نجفي, علي نحوي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Farid Najafi, Ali Nahvi, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : نصير مغيثي

تاریخ:

تحليل و آزمايش رفتارهاي راننده در سيمولاتور رانندگي بر اساس فاكتورهاي انساني

نام اساتید: علي غفاري, علي نحوي, رضا كاظمي, سيدحسين ساداتي, منصور حاجي حسينلو, سيدحسين ساداتي
Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Reza Kazemi, Seyed Hossein Sadati, Mansour Hajie Hossienloo, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حامد مظفري

تاریخ:

طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين براي بهبود پايدار سامانه عمل از دور خودرو

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : سهند تنگ ارمي

تاریخ:

طراحي و ساخت سامانه تشخصي خواب¬آلودگي راننده بر اساس پردازش صوت با بكارگيري شبكه عصبي

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : پويا شهرياري

تاریخ:

مدلسازي ريسك خواب آلودگي راننده با داده كاوي مكاني و رويكرد شناختي

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, علي نحوي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Ali Nahvi
نام دانشجو : فربد فرهنگي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي دستيار هپتيكي غربيلك فرمان براي رانندگان مبتدي در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : احمد احمدي