از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سيستم هاي كنترل پيشرفته

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تا تاریخ :

معاون آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ تا تاریخ :

عضو هيات مميزه دانشگاه صنعتي مالك اشتر

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ تا تاریخ :

عضويت در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

رياست دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه