تاریخ: آيدا

نام اساتید: طراحي و تحليل پايداري سيستم
نام دانشجو : علي خاكي صديق, جعفر روشني يان Ali Khaki Sedigh, Jafar Roshanian

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

شناسايي پارامترها و تخمين حالت هاي سيستم حفاري مديريت شده فشار

نام اساتید: علي خاكي صديق, اميرحسين نيكوفرد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, بابك نجار اعرابي
Ali Khaki Sedigh, Amirhossein Nikoofard, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : اميرمسعود مولائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

طراحي مساله تخصيص كنترل با تابع هزينه چند هدفه

نام اساتید: علي خاكي صديق, بيرك ولف گانگ, بيژن معاوني, مريم بابازاده, بيژن معاوني
Ali Khaki Sedigh, Birk Wolfgang, Bijan Moaveni, , Bijan Moaveni
نام دانشجو : سيدرضا جعفري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

كنترل تطبيقي ارتعاشات پيچشي رشته حفاري

نام اساتید: علي خاكي صديق, اميرحسين نيكوفرد, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, امين رمضاني
Ali Khaki Sedigh, Amirhossein Nikoofard, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : رويا صادقي مهر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

كنترل تحمل پذير عيب با استفاده از تخصيص كنترل اصلاح شده در امتداد فضاي پوچي

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, بيژن معاوني, حميدرضا مومني, منصور ولي
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Bijan Moaveni, , Mansour Vali
نام دانشجو : مهدي نادري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

طراحي كنترل تحمل پذير عيب براي كشتي 4 درجه آزادي با راهبرد تخصيص كنترل در سيستم هاي چند متغيره

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, امين نوبختي
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : نويد عباسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

طراحي كنترل كننده مقاوم عيب محرك ها در توربين بادي با استفاده از روش هاي تخصيص كنترل

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي پورقلي, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي
Ali Khaki Sedigh, , Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : انسيه باقري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

كنترل تحمل پذير عيب با استفاده از روش هاي تخصيص كنترل تطبيقي براي هشت پره

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, امين رمضاني
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : حميد حافظي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

(دوره مشترك)طراحي سيستم هاي كنترل تطبيقي مقاوم با رويكرد مدل چند گانه براي سيستم هاي تاخير دار

نام اساتید: علي خاكي صديق, روس استادان, جعفر روشني يان, حميدرضا تقي راد, عبدالمجيد خوشنود, علي محمدي, حميدرضا مومني, اميرعلي نيكخواه
Ali Khaki Sedigh, Russia Ostadan, Jafar Roshanian, Hamid Reza Taghirad, Abdolmajied Khoshnood, , , Amirali Nikkhah
نام دانشجو : فيروز اللهويردي زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

طراحي كنترل كننده پيش بين حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي براي پايش عملكرد سيستم هاي كنترل فرايند

نام اساتید: علي خاكي صديق, محسن معبودي, بابك توسلي, بابك توسلي, محمد حائري
Ali Khaki Sedigh, Mohsen Mabodi, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : محمدامين شيخي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

توليد ورودي هاي مرجع مجازي در كنترل تطبيقي ابطال ناپذير با كنترل پيش بين مقيد

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, حميدرضا مومني
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : بهمن صادقي فروز

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تخصيص كنترل شدني با استفاده از روش شبه معكوس وزن دار با حضور قيود متحرك

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, امين نوبختي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : ناصر متين آقجه كند

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

بهبود عملكرد كنترل كليدزن نظارتي تطبيقي ابطال ناپذير با اصلاح تابع هزينه

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, محمد حائري
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : سيدايمان حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

كنترل سيستم هاي پيچيده چندآشوبي به روش OGY

نام اساتید: علي خاكي صديق, نسترن واثق, حميد خالوزاده, محمد قاسم مهجاني, منصور ولي, حميدرضا مومني, محمدرضا جاهدمطلق
Ali Khaki Sedigh, Nastaran Vasegh, Hamid Khaloozadeh, Mohammad Ghasem Mahjani, Mansour Vali, ,
نام دانشجو : انسيه نوبختي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

كنترل تحمل پذير عيب سيستم عمودپرواز هشت موتوره با استفاده از روش كنترل تطبيقي محرك هاي افزونه با معكوس مجازي در امتداد فضاي پوچي

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, حميدرضا مومني
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : علي بختياري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

بهبود عملكرد كنترل تطبيقي نظارتي ابطال ناپذير

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, حسين شمسي, محمد حائري, محمدرضا جاهدمطلق
Ali Khaki Sedigh, Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Hossein Shamsi, ,
نام دانشجو : مجتبي نوري منظر

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

طراحي و پياده سازي كنترل كننده پيش بينQFTبر روي سيستم كنترل سطح آب مولد بخار و دستگاه 4 تانك

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, رويا امجدي فرد
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : فرزانه نويدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

تنظيم پارامترهاي كنترل كننده پيش بين چندمتغيره براي سيستم هاي انتگرالي

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, امين نوبختي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : محمد عالي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي ساختار كنترل مبتني بر تخمين گر ويژگي هاي امپدانس محيطي بر اساس رويكرد بيزين در سيستمهاي كنترل از دور

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, بابك نجار اعرابي
Hamid Reza Taghirad, Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : پدرام آگند

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

پايش عملكرد كنترل كننده جريان هوا در يك پيل سوختي بر مبناي كنترل حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي

نام اساتید: علي خاكي صديق, محسن معبودي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, محمد حائري
Ali Khaki Sedigh, Mohsen Mabodi, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : مسعود شهپري فرد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

" طراحي كنترل كننده حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي مقاوم براي مدل سري ولترا

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, جواد پشتان
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : زينب قاسميان يزدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

ارزيابي عملكرد سيستم هاي غيرخطي چند متغيره براساس كنترل كننده حداقل واريانس توسعه يافته

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, جواد پشتان
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : نسيم گورش

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طراحي و پياده سازي سخت افزار الكترونيكي و كنترل كننده هاي PID و تطبيقي مدل چندگانه براي روبات هاي پيوسته

نام اساتید: علي خاكي صديق, سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا مومني
Ali Khaki Sedigh, Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : آرمين شهسواري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طراحي و پياده سازي كنترل كننده پيش بين مقاوم برروي يك سيستم صنعتي

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي, حميدرضا مومني
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati,
نام دانشجو : مرتضي عباس زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

طراحي كنترل كننده پيش بين مقاوم در برابر عيب بر پايه روش هاي تشخيص عيب آينده

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, عليرضا يزدي زاده
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : بيتا عطارزاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

" تنظيم كنترل كننده ي پيش بين مبتني بر مدل براساس روش تحليلي

نام اساتید: علي خاكي صديق, پيمان باقري كلجاهي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Ali Khaki Sedigh, , Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : طاهره غلامي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

توسعه روش حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي در پايش عملكرد سيستم هاي كنترل فرايند

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, محمدصادق ابريشميان
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : محسن معبودي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تحليل نقش پارامترها و تنظيم آن ها در كنترل كننده هاي پيش بيني غير خطي

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : اميرسامان اشتري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي كنترل كننده ي پيش بين چند عاملي براي ريز شبكه

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, عليرضا فريدونيان, بابك توسلي, بابك توسلي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Alireza Fereidunian, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مرضيه بختياري هفت لنگي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

طراحي و پياده سازي كنترل كنندهPI/PIDمرتبه كسري بر روي دو فرايند آزمايشگاهي

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, مه سان توكلي كاخكي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Mahsan Tavakoli Kakhki, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : روح الله آزرمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

طراحي يك مدل چندگانه Multiple Model)) براي توربين گازيV94.2 زيمنس در شرايط با خطا و سالم

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سيدمحمدعماد اوليائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تنظيم پارامترهاي كنترل پيش بين چند متغيره

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, حميدرضا تقي راد, تورج امرايي
Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, Hamid Reza Taghirad, Toraj Amraee
نام دانشجو : پيمان باقري كلجاهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

پايش عملكرد در سيستم هاي غيرخطي با استفاده از رويكرد كنترلي حداقل واريانس تعميم يافته غير خطي

نام اساتید: علي خاكي صديق, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي
Ali Khaki Sedigh, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : ياسر شيرمحمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

كنترل تطبيقي سيستم هاي چند متغيره در حضور اشباع عملگرها با در نظر گرفتن ديناميك آن ها

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمدرضا نيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

پايش عملكرد سيستم هاي كنترلي چندمتغيره ي تاخيردار

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : حسين منيرواقفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تنظيم پارامترهاي كنترل پيش بين چند متغيره براساس Anava

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : زاهد ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

كنترل پايدار كننده ژيروسكوپي سه محوره بر اساس رويكرد چند متغيره

نام اساتید: اميرعلي نيكخواه, علي خاكي صديق, عليرضا باصحبت نوين زاده, عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده
Amirali Nikkhah, Ali Khaki Sedigh, Alireza Basohbat Novinzadeh, Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : علي محمد دهقاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي كنترل كننده تطبيقي تحملپذير با تخيصص محرك هاي افزونه ي مقيد براساس روش شبه معكوس در امتداد فضاي پوچي

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيدشهاب الدين توحيدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل عمومي (USC) براي سيستم هاي چندمتغيره

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فرزاد راوش

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

طراحي و راه اندازي سيستم كنترل صفحه پايدار ژيروسكوپي سه محوره روي حامل

نام اساتید: اميرعلي نيكخواه, علي خاكي صديق, حميدرضا تقي راد, عليرضا باصحبت نوين زاده, مهران مير شمس
Amirali Nikkhah, Ali Khaki Sedigh, Hamid Reza Taghirad, Alireza Basohbat Novinzadeh, Mehran Mirshams
نام دانشجو : مهدي رضائي دارستاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارزيابي عملكرد و طراحي سيستم كنترل تطبيقي براي توربين گازي SGT600

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, بهزاد مشيري, محمدعلي نكويي
Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, , Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمد نادري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارتقاي پايش كارايي كنترل كننده با بكارگيري رويكردهاي هوشمند تركيب داده

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمد دلائلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارتقاي پايش كارايي كنترل كننده در سيستم هاي چند حلقه اي با بكارگيري روش هاي تركيب داده

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سيامك افشار خمسه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي سيستمهاي كنترل پيش بين سريع با استفاده از روشهاي پيشرفته بهينه سازي

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمدرضا پيغامي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Ali Khaki Sedigh, Mohammad Reza Peyghami, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سامان سيروس

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

شناسايي و تشخيص عيب عدم تعادل شعله در محفظه احتراق توربين گازي V94.2 با استفاده از داده هاي خروجي

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سارا حجتي نيا

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

طراحي كنترل كننده هاي مقاوم به روش QFT با استفاده از نظريه سيستم هاي مرتبه كسري

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : بهمن كشت پور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

طراحي جبران سازهاي پس فاز- پيش فاز مقاوم مرتبه كسري براي سيستم هاي نامعين

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : عطاءاله گوگاني خياباني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۶

بررسي پايداري سيستم هاي كليدزني تاخيردار با استفاده از نظريه تلف كنندگي(Dissipativity

نام اساتید: علي خاكي صديق, بابك توسلي, بابك توسلي
Ali Khaki Sedigh, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : عليرضا برزگر

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

توسعه و شبيه سازي سيستم پايش عملكرد و تشخيص خطا در اجزاي مختلف توربين گازي GT10B با كمك روش مبتني بر شبكه هاي عصبي

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, محمدعلي نكويي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمدمهدي عرب حسيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

استفاه از بردار جهت صفر در طراحي سيستم هاي كنترل چندمتغيره غير مينيمم فاز به روش QFT

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Ali Khaki Sedigh, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : مريم حنطه زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مدل سازي و كنترل سيستم هاي پيچيده براساس مفاهيم فضاي حالت

نام اساتید: علي خاكي صديق, احمدرضا تحسيري, احمدرضا تحسيري, محمد قاسم مهجاني
Ali Khaki Sedigh, Ahmad Reza Tahsiri, Ahmad Reza Tahsiri, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : وحيد مردانلو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل چندمتغيره توربين گازي به روش كنترل غيرمتمركز

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : زليخا عبداللهي بيرون

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل پيش بين مبتني بر مدل هاي چندگانه پايدار با گذر بدون پرش

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محمد عبداله پوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

كنترل تطبيقي مقاوم مبتني بر كليدزني و با سرپرستي

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي, حميد خالوزاده, نصرت الله گرانپايه
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi, Hamid Khaloozadeh, Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : اميد نمكي شوشتري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۲

انتخاب ساختار كنترلي ناوابسته به مدل براي سيستم هاي چندمتغيره

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سيدعادل احمدي طباطبائي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۴

كنترل آشوبناك زمان – فضايي آريتمي قلبي با فيدبك تاخيري

نام اساتید: علي خاكي صديق, نسترن واثق
Ali Khaki Sedigh, Nastaran Vasegh
نام دانشجو : فروغ رضائي بروجني

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

توسعه و شبيه سازي سيستم پايش عملكرد و تشخيص خطا در اجزاي مختلف توربين گازي GT10B با كمك روش فيلتر كالمن

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : امين سالار

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۰

پايدارسازي سيستم آشوبناك لورنز با فيدبك تاخيري چندمتغيره در حوزه فركانس

نام اساتید: علي خاكي صديق, نسترن واثق
Ali Khaki Sedigh, Nastaran Vasegh
نام دانشجو : ثريا مرادي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

كنترل تطبيقي يك ماهواره بر انعطاف پذير

نام اساتید: علي خاكي صديق, جعفر روشني يان
Ali Khaki Sedigh, Jafar Roshanian
نام دانشجو : عبدالمجيد خوشنود

تاریخ:

طراحي و تحليل پايداري سيستم

نام اساتید: علي خاكي صديق, جعفر روشني يان
Ali Khaki Sedigh, Jafar Roshanian
نام دانشجو : آيدا محمدي نژاد رشتي

تاریخ:

شناسايي خودكار پروسه هاي صنعتي

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi
نام دانشجو : سيدمهدي عابدي پهنه كلايي

تاریخ:

كنترل مقاوم سازه هاي ساختماني ...

نام اساتید: علي خاكي صديق, امير شاهرخ اميني
Ali Khaki Sedigh, Amirshahrokh Amini
نام دانشجو : سپيده پورازرم

تاریخ:

سيستم هاي خاص آشوبناك..

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : سيد موسي آيتي

تاریخ:

كنترل كننده بهينه خودروي هيبريد...

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, علي خاكي صديق
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : مارال پرتوي بخش

تاریخ:

كنترل دستگاه پي-اچ با استفاده از رگولاتورهاي..

نام اساتید: علي خاكي صديق, هومن سجاديان
Ali Khaki Sedigh,
نام دانشجو : سمانه حشمت زاده

تاریخ:

...سيستمهاي آشوبناك با فيدبك

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : سعيد كوهستاني

تاریخ:

كنترل سيستمهاي آشوبناك تاخيري با فيدبك ...

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : نسترن واثق

تاریخ:

رديابي ماهواره از طريق كنترل دقيق محورهاي چرخاننده انتن ايستگاه زميني

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : مهرزاد نصيريان

تاریخ:

تخمين نرخ چرخش خط ديد..

نام اساتید: علي خاكي صديق, جعفر حيراني نوبري
Ali Khaki Sedigh, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمدرضا عاروان

تاریخ:

جفت نمودن ورودي-خروجي سيستم هاي چند متغيره غير خطي..

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : بيژن معاوني

تاریخ:

ً تنظيم پارامترهاي كنترل ماتريس ديناميكي ) DMC )

نام اساتید: علي خاكي صديق, هومن سجاديان
Ali Khaki Sedigh,
نام دانشجو : محمد قاضي مغربي

تاریخ:

طراحي كنترل كننده چندگانه براساس شناسايي زيرفضا

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : جعفر شالچيان

تاریخ:

تنظيم خودكار كنترل كننده هاي پيش بين تعميم يافته ( GPC )

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : اميررضا نشاسته ريز

تاریخ:

طراحي و ساخت آزمايشگاه كنترل پيشرفته پرواز1

نام اساتید: جعفر روشني يان, علي خاكي صديق, علي نحوي
Jafar Roshanian, Ali Khaki Sedigh, Ali Nahvi
نام دانشجو : مهران زارع عشق دوست

تاریخ:

كنترل با اهداف چندگانه با رويكرد كليدزني و با سرپرستي

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : لاون سلطانيان

تاریخ:

كنترل تطبيقي سروو مكانيزم نيوماتيك

نام اساتید: علي خاكي صديق, فريد نجفي, علي نحوي, علي نحوي
Ali Khaki Sedigh, Farid Najafi, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : سيدحسن موسوي

تاریخ:

طراحي كنترل كننده تطبيقي بهينه براي STATCOM بر مبناي خطي سازي مدل ميانگين مبدل هاي الكترونيك قدرت

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمد توكلي بينا
Ali Khaki Sedigh, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : ميلاد مرادپور

تاریخ:

كنترل تطبيقي ژنراتورهاي DFIG نيروگاه هاي بادي جهت رديابي ماكزيمم توان قابل جذب در سرعت هاي مختلف

نام اساتید: علي خاكي صديق, كريم عباس زاده
Ali Khaki Sedigh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : اكبر توحيدي

تاریخ:

ً پايش عملكرد در سيستم هاي كنترل چند متغيره غيرمتمركز

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi
نام دانشجو : صالحه چوبكار

تاریخ:

ً اشتراك حالت در سيستم هاي چند متغيره وكاربرد آن در كنترل كليدزني

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : هادي صادقي شرامين

تاریخ:

طراحي و پياده سازي كنترل چند متغيره ي سيستم PH

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : پيمان باقري كلجاهي

تاریخ:

انتخاب ورودي- خروجي سيستم كنترل چند متغيره با ملاحضات جفت سازي ورودي- خروجي

نام اساتید: علي خاكي صديق, سيدحسين ساداتي, فريد نجفي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Khaki Sedigh, Seyed Hossein Sadati, Farid Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : احسان سرشاري

تاریخ:

مدلسازي و كنترل مكانيزم حركتي موازي 6 درجه آزادي 8SPS

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, سجاد ازگلي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Khaki Sedigh, Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, , Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمدعلي محمدخاني

تاریخ:

كنترل تطبيقي با استفاده از اطلاعات تجميعي مدل هاي چندگانه

نام اساتید: علي خاكي صديق, علي رضا فاتحي
Ali Khaki Sedigh, Alireza Fatehi
نام دانشجو : محمد جهواني

تاریخ:

بهبود كارايي سيستم هاي كليدزني شده غيرخطي ناپايدار با ايده زمان اقامت

نام اساتید: حميد خالوزاده, علي خاكي صديق
Hamid Khaloozadeh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : جواد رضواني جلال

تاریخ:

پ

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, علي خاكي صديق
Shokrollah Shokri Kojori, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : مهدي دلربايي

تاریخ:

تحليل پايداري سيستم هاي كنترل حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي با نظريه پايداري لياپانوف

نام اساتید: محمدعلي نكويي, علي خاكي صديق
Ali Mohammad Nekouei, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : ليلا مهري

تاریخ:

طراحي و پياده سازي كنترل كننده تكراري چند نرخي تطبيقي- كسري جريان در سيستم هاي فتوولتائيك متصل به شبكه تك فاز تحت سايه اندازي پاره اي

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : محمود كريمي

تاریخ:

تحليل و طراحي رويتگر مقاوم براي سيستم هاي خطي زمان پيوسته نامعين در حضور اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, علي خاكي صديق, آلاء شريعتي
Alireza Fatehi, Ali Khaki Sedigh, Ala Shariati
نام دانشجو : شيرين موثق

تاریخ:

طراحي كنترل پيش بين مبتني بر اپراتور كوپمن براي نيروگاه هاي خورشيدي متمركز سهموي

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : طاهره غلامي نژاد

تاریخ:

طراحي كنترل فيدبك انتگرالي مصنوعي براي اطمينان از تطابق مقاوم در شبكه هاي بيومولكولي

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمد قاسم مهجاني
Ali Khaki Sedigh, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : حسن اصمع

تاریخ:

مدلسازي و تحليل رفتار شبكه هاي زيستي و تعيين خواص كنترلي آنها

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمد قاسم مهجاني
Ali Khaki Sedigh, Mohammad Ghasem Mahjani
نام دانشجو : مريم غلامپوردهكي

تاریخ:

كنترل غيرخطي نوسانات فشار ناشي از پديده اغتشاش شناور در سيستم حفري با تكنيك فشار مديريت شده

نام اساتید: علي خاكي صديق, اميرحسين نيكوفرد
Ali Khaki Sedigh, Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : مبينا ابوالقاسمي

تاریخ:

طراحي و تحليل كنترل كننده براساس داده هاي ورودي-خروجي براي سيستم هاي زيستي مصنوعي

نام اساتید: علي خاكي صديق
Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : سيد اميررضا علوي

تاریخ:

طراحي داده-رانده براي كنترل ريابي مسير در سيستم هاي زير تحريك

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سپيده نصراللهي

تاریخ:

كنترل ارتعاشات پيچشي رشته حفاري براساس مشتقات جزئي

نام اساتید: علي خاكي صديق, اميرحسين نيكوفرد
Ali Khaki Sedigh, Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : عليرضا مجتهدي