طراحي كنترل كننده براي سيستم آشوبناك شيمياييBZR

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميد خالوزاده, محمد تشنه لب
Ali Khaki Sedigh, Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : ماريا عنايت

طراحي وتنظيم كنترل كننده پيش بين ساده شده وپياده سازي آن بر روي سيستم هاي فرايندي

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, علي رضا فاتحي
Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, Alireza Fatehi
نام دانشجو : اميرسامان اشتري

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل تطبيقي كليد زن تحريف نشده در يك سيستم آزمايشگاهي

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي
Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سيدايمان حبيبي

شناسايي دستگاه كنترل فشار و طراحي رويت گر غيرخطي و كنترل كننده ي PID به روش TLBO

نام اساتید: علي خاكي صديق, محمد تشنه لب
Ali Khaki Sedigh, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : ارشيا عبدي