از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر افسانه مجري

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

مدير گروه حرارت و سيالات

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

بابت ارزيابي پرونده ارتقاء دكتر ترابي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت در مجله تحقيقات موتور

از تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه علمي - پژوهشي تحقيقات موتور