بررسي روش هاي مختلف توليد هيدروژن افزايش آن بر روي عملكرد و آلاينده ي موتور

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيدعلي جزايري, محمدرضا شاه نظري
Ali Keshavarz Valian, Seyed ali Jazayeri, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : عبداله راهي

بررسي و طراحي يك سيستم برش واتر جت 2 بعدي (ساخت و نصب دستگاه)

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي, علي اشرفي زاده
Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : مهدي منتخبي

جمع آوري اطلاعات درباره ميكروتوربين هاي گازي

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : شروين دادگستر

بررسي هيدروليكي و حرارتي جريان نانوسيال در لوله ها

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مهرزاد شمس, مجيد بازارگان
Ali Keshavarz Valian, Mehrzad Shams, Majid Bazargan
نام دانشجو : مهران فرهادمنش

بررسي و مقايسه طرحهاي جريان سه بعدي در توربين و كمپرسور محوري

نام اساتید: علي اشرفي زاده, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, محمدرضا شاه نظري
Ali Ashrafizadeh, Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : علي قهرمان نژاد

بررسي و طراحي يك موتور ميكرو توربين گازي سيستم بسته

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيدمجتبي موسوي نايينيان
Ali Keshavarz Valian, Seyyed Mojtaba Moosavi Naeenyan
نام دانشجو : ترنم پرهيزكار

مدلسازي پديده جوشش در يك جريان داخلي با استفاده از نرم افزار CFX

نام اساتید: علي كشاورزوليان, علي اشرفي زاده, مهرزاد شمس
Ali Keshavarz Valian, Ali Ashrafizadeh, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمد مهدي راز نهان

بررسي سيستم تهويه اتومبيل

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : شروين دادگستر

طراحي سيكل هاي جديد cchp (توليد همزمان) به منظور استفاده مسكوني

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : آرش جمالي

برسي مبدلهاي حرارتي(گاز و مايع) لوله پوسته اي و راه اندازي دستگاه مورد نظر در آزمايشگاه انتقال حرارت

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : فرزانه ربيعي

توليد هيدروژن از گاز متان

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : پيمان نيك بخت كنارسري

بررسي و تحليل سيستم بار cchp با استفاده از پيل هاي سوختي و طراحي آن براي ساختمان مسكوني در تهران

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : فرداد قناتي

بررسي تجربي و تئوري رفتار سيال راندمان خنك كاري در لوله گردابي رانك هيلچ جريان معكوس

نام اساتید: علي كشاورزوليان, محمدحسين حامدي
Ali Keshavarz Valian, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : محمدرضا تاج بخش

راه اندازي دستگاه مشاهده جوشش جرياني و تحليل پديده جوشش جرياني در يك لوله عمودي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, محمدرضا شاه نظري
Ali Keshavarz Valian, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : صادق نوري گوشكي

بررسي مكانيزم كاركرد گيربكس هاي اتوماتيك و آناليز يك بعدي خنك كاري آنها

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : محمدرضا بناكرماني

بررسي مكانيزم گيربكس هاي دستي و امكان استفاده از نانو ذرات جهت بهبود روغنكاري

نام اساتید: علي كشاورزوليان, علي اشرفي زاده, صادق صديقي
Ali Keshavarz Valian, Ali Ashrafizadeh, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : حامد حسني

راه اندازي دستگاه اندازه گيري انرژي تابشي موجود در آزمايشگاه انتقال حرارت و تهيه دستور كار آزمايش

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : همايون شيرازي زند

تحليل انتقال حرارت نانو سيالا (روغن نانوذره)

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي
Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi
نام دانشجو : پرتو توسلي

انواع گيربكس هاي مورد استفاده در خودروها و آنايز طراحي چرخنده هاي ساده و مارپيچ

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود عسگري
Ali Keshavarz Valian, Masoud Asgari
نام دانشجو : سامان سياح لطيفي

شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي سيكل يخچال استرلينگ برگشت ناپذير نوع

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, مجيد سلطاني
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Majid Soltani
نام دانشجو : علي امارلو

محاسبات ترموديناميكي و بهينه سازي يك موتور استرلينگ جهت كاربري در ميكروCCHP

نام اساتید: علي كشاورزوليان, صادق صديقي, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Sadegh Seddighi, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : بهاره جهاني كلدهي

بررسي و طراحي مبدلهاي حرارتي براي اب شيرين كن تراكم بخار

نام اساتید: علي كشاورزوليان, محمدحسين حامدي, صادق صديقي
Ali Keshavarz Valian, Mohammad Hossin Hamedi, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : رضا جهرمي

حل عددي انتقال حرارت جريان ارام در لوله كه به صورت جزئي از محيط متخلخل پر شده است.

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي, افسانه مجري
Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : علي پوراحمديان

بررسي و محاسبه خنك كاري يك مركز پردازش اطلاعات

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي
Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi
نام دانشجو : دانيال بروغني

تجزيه و تحليل انواع اواپراتورها در آب سردكن هاي حرارتي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : عباس آقاكريمي

طراحي، خريد و نصب مبدل حرارتي (كاليمتر) مايع به مايع به روي CHP

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي
Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi
نام دانشجو : حسين افضلي گروه

طراحي، خريد و نصب مدل حرارتي گاز به آب بر روي موتور CHP

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مهرزاد شمس
Ali Keshavarz Valian, Mehrzad Shams
نام دانشجو : مهشيد نجاتي اميري

تجزيه و تحليل اوپراتور عمودي در دستگاه آب شيرين كن

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مهرزاد شمس
Ali Keshavarz Valian, Mehrzad Shams
نام دانشجو : سپهر بيرقدار