از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا تاریخ :

نمايندهدانشكده ي مهندسي برق در شوراي برنامه ريزي و توسعه اموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق