طراحي و شبيه سازي همسان ساز وفقي مبتني بر دنباله آموزشي در كانال چند مسيره با استفاده از الگوريتم RLS

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمد صالحي

طراحي و شبيه سازي همسان سازي وفقي FIR در كانال بي سيم چند مسيره با استفاده از الگوريتم LMS

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : شهاب شريعت باقري

كاهش نويز از سيگنال گفتار مبتني بر تكنيك حذف نويز وفقي با استفاده از خانواده الگوريتم هاي LMS

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, مهرداد اردبيلي پور
Ali Habibi Bastami, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : شقايق خجندي

اكتساب فازكد گسترده كننده در سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده ي دنباله مستقيم با استفاده از فيلتر وفقي

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : آذين وطني

طراحي و شبيه سازي همسان ساز وفقي كور در كانال بي سيم چند مسيره

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, بهاره اخباري
Ali Habibi Bastami, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : محمدرضا رياحي

جداسازي كور سيگنال هاي مدوله شده ديجيتال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي با استفاده از الگوريتم هاي اندازه ثابت

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, مهرداد اردبيلي پور
Ali Habibi Bastami, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : پويا نبوي

بررسي و شبيه سازي شكل دهي پرتو وفقي كور با هدف جهت دار ساختن آرايه ي آنتن همه جهته

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمد قاسمي

بررسي و شبيه سازي حس گري طيفي مبتني بر آشكار سازانرژي در شبكه هاي راديو شناختي

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, مهرداد اردبيلي پور
Ali Habibi Bastami, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : عاطفه گيلاني

بررسي و شبيه سازي همسان ساز وفقي كور براي سيگنال هاي QAM در ارتباطات بي سيم

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : اميرسالار پاشائي داريان