محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

NOMA-Based Transmission in Half-Duplex Two-Way Relay Network

نویسندگان: ابوالقاسم حسام, علي حبيبي بسطامي

Abolqasem Hesam, Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: بيست و هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران

28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

Beamforming and Power Allocation in Overlay Cognitive Radio Network With Imperfect CSI

نویسندگان: نادياسادات سمناني, الهام غني زادگان, علي حبيبي بسطامي

Nadia Sadat Semnani, Elham Ghanizadegan, Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: بيست و هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران

28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

بهبود بهره طيفي شبكه رله دو سويه با استفاده از مالتي پلكسينگ فضايي مشاركتي و انتخاب چند رله

نویسندگان: ابوالقاسم حسام, علي حبيبي بسطامي

Abolqasem Hesam, Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: بيست وششمين كنفرانس مهندسي برق ايران

26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

شكل دهي پرتو و تسهيم پهناي باند در شبكه راديوشناختي روگستر با رله دوسويه چندآنتنه

Beamforming and Spectrum Sharing in Overlay Cognitive Radio Network With Bidirectional Multi-Antenna Relay

نویسندگان: امين نظري, علي حبيبي بسطامي

Amin Nazari, Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

Spectrum Sharing in Cognitive Radio Networks Using Beamforming and Two-Path Successive Relaying

نویسندگان: سمانه مسرور, علي حبيبي بسطامي, پويا حليمي

Samaneh Masrour, Ali Habibi Bastami, Pouya Halimi

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

Spatial Interference Alignment in Relay-Assisted Multi-Cell Multi-User Networks

نویسندگان: علي گلستاني, علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور

Ali Golestani, Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour

عنوان همایش:

8th International Symposium on Telecommunications (IST 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

BER-Optimal and Outage-Constrained Selective Relaying Schemes in network-Coded Two-Way Relay Channels

نویسندگان: علي حبيبي بسطامي

Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران

24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

Full-Diversity-Achieving Incremental Relaying in Network-Coded Two-Way Relay Channels

نویسندگان: علي حبيبي بسطامي

Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران

24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

Cooperative Beamforming in Cognitive Radio Network with Network-Coded Bidirectional Filter-and-Forward Relaying

نویسندگان: مهدي شماعيل زاده, علي حبيبي بسطامي

Mahdi Shamailzade, Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران

24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

Cooperative Spatial Multiplexing with Joint Incremental Selective Relaying

نویسندگان: علي حبيبي بسطامي, محمدباقر نوري شيرازي

Ali Habibi Bastami, Mohammad bagher Noori shirazi

عنوان همایش:

Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

شكل دهي پرتو مشاركتي دوسويه در شبكه ي راديوشناختي در حضور محوشدگي فركانس گزين

نویسندگان: مهدي شماعيل زاده, علي حبيبي بسطامي

Mahdi Shamailzade, Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: دومين كنفرانس مهندسي مخابرات ايران

2nd Iranian conference on communication engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

برقراري ارتباطات امن فروسو به كمك تكنيك همراستاسازي تداخل در شبكه هاي مخابرات سلولي

نویسندگان: علي گلستاني, كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي

Ali Golestani, Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami

عنوان همایش: يازدهمين همايش تخصصي امنيت و رمز

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۱۷

Optimal SNR-Based Selection Relaying Scheme with M-PSK Modulation in Cooperative Wireless Systems

نویسندگان: علي حبيبي بسطامي, علي الفت

Ali Habibi Bastami,

عنوان همایش:

7th International Conference on Information Communications and Signal Processing (ICICS)