تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي الگوريتم مسيريابي در شبكه ي راديو شناختي روگستر چند پرشي با هدف بهبود كيفيت سرويس

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, بهمن ابوالحسني
Ali Habibi Bastami, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : شيما اسلامي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تخمين ماتريس كانال و تخصيص پايلوت در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي انبوه

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, كمال محامد پور
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمدباقر حميد

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تخمين ماتريس همبستگي كانال و تخصيص پايلوت در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي انبوه

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, كمال محامد پور
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمدباقر حميد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و تحليل پروتكلي توزيع شده براي استفاده توام از مدولاسيون فضايي و كدينگ فضازمان در شبكه رله دوسويه

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, بهمن ابوالحسني
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : الهام غني زادگان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

تحليل نرخ خطاي مدولاسيون فضايي در شبكه هاي مشاركتي باز مولد تحت فرض انتشار خطا

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, وحيد پوراحمدي
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : دانيال جهانگيري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

اجاره طيفي در شبكه هاي راديو شناختي مبتني بر رله چند پرشي با قيد كيفيت سرويس براي كاربران اوليه

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, علي الفت
Ali Habibi Bastami, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : پرهام كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

تخصيص توان و پهناي باند در شبكه راديو شناختي روگستر با رله دو سويه چند آنتني

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, حسن آقايي نيا
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : امين نظري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

تخصيص منابع در شبكه ي دوسويه ي راديو شناختي مبتني بر كدينگ شبكه با هدف بهبود نرخ

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, ابوالحسني بهمن
Ali Habibi Bastami, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : صفا حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

تحليل عملكرد كانال هاي رله ي دوسويه ي نامتقارن مبتني بر كدينگ شبكه با مدولاسيون هاي متفاوت

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, محمد رضوي زاده
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : پويا حليمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

تسهيم طيفي با هدف بهبود عملكرد شبكه هاي راديو شناختي مبتني بر رله با استفاده از شكل دهي پرتو

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, علي الفت
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : سمانه مسرور

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

بهبود نرخ در شبكه هاي رله ي دو سويه با روش مالتي پلكسينگ فضايي مشاركتي

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, وحيد طباطباوكيلي
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : ابوالقاسم حسام

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

تحليل عملكرد شكل دهي پرتو در شبكه راديو شناختي با رله دوطرفه و ارسال مبتني بر كدينگ شبكه

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, علي الفت
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : مهدي شماعيل زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

كاهش تداخل به كمك تكنيك همترازي در شبكه هاي مخابرات سلولي مبتني بر رله

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : علي گلستاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختي مبتني بر اجاره ي طيفي با هدف بهبود نرخ

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Ali Habibi Bastami, Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : مهري مهرنيا

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

ادغام فضايي و شكل دهي پرتو در شبكه هاي مشاركتي باز مولد

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Ali Habibi Bastami, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمدباقر نوري شيرازي

تاریخ:

ارائه يك استراتژي جديد براي بهبود عملكرد شبكه مشاركتي مبتني بر دسترسي چندگانه غيرمتعامد(NOMA)

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي
Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : ابوالقاسم حسام

تاریخ:

بهبود نرخ در شبكه ي راديو شناختي زير گستر با رله ي چند ورودي - چندخروجي انبوه

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي
Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : فاطمه خوش وطن

تاریخ:

شكل دهي پرتو در شبكه راديوشناختي مبتني بر سيستم چند ورودي چند خروجي انبوه با اطلاعات حالت كانال ناقص

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي
Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : نادياسادات سمناني

تاریخ:

انتخاب رله در شبكه دسترسي چندگانه نامتعامد شناختي در حضور شنودگر

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي
Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : آرش ترابي گلسفيدي

تاریخ:

بهبود بازدهي طيفي در شبكه هاي دسترسي چندگانه نامتعامد با استفاده از مدولاسيون وفقي

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي
Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : ميلاد حشمتي

تاریخ:

ارسال وفقي در شبكه هاي دسترسي چندگانه غيرمتعامد مشاركتي

نام اساتید: علي حبيبي بسطامي
Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : يگانه گوگردچيان