از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

معاون اداري و مالي دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه مدارهاي الكتريي و اندازه گيري

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

مدير فرهنگي دانشكده هاي برق و مهندسي كامپيوتر