ارزيابي فني اقتصادي پياده سازي سيستم هاي توليدبرق كوچك با صفحه هاي خورشيدي

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, كريم عباس زاده
Ali Asghar Razi Kazemi, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : پوريا رضائي

ارزيابي گذراهاي خيلي سريع در پستهاي GIS با استفاده از نرم افزارEMIP

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, تورج امرايي
Ali Asghar Razi Kazemi, Toraj Amraee
نام دانشجو : سليمان رحماني

حفاظت سيستم هاي توليد انرژي الكتريكي بادي در برابرامواج صاعقه

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : اميراحسان رجبي نژادفراغه

پايش غير مستقيم وضعيت كاغذ ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از درجه پولارازسيون

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, شكرالله شكري كجوري
Ali Asghar Razi Kazemi, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : اشكان تيموري

هماهنگي عايقي در نيروگاه شهيد رجاييبا استفاده از نرم افزارEMTP-RV

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, سيدمحمدتقي بطحايي
Ali Asghar Razi Kazemi, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : احسان فرزانگان

ارزيابي وضعيت كليدهاي قدرت با استفاده از منحني حركت

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : فرهاد تيموري

محاسبه خازن هاي پارازيتي مولد ولتاژبالاي خازني با استفاده از نرم افزارCOMSOL

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, كريم عباس زاده
Ali Asghar Razi Kazemi, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مهدي سهيلي

شبيه سازي برخورد صاعقه به توربين هاي بادي در مزرعه بادي

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : امير ملكي

شبيه سازي گذراهاي القاي سطحي (TEY) در پستهاي GIS

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : جلال خانعلي

شبيه سازي و تحليل پديده برش جريان دركليدهاي قدرت

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : احمدرضا زنگي آبادي

شبيه سازي گذارهاي القاي سطحي TEV در پستهاي GIS

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : جلال خانعلي

تحليل و شبيه سازي رفتار اضافه ولتاژهاي گذراي بازگشتي در شبكه هاي هوشمند

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, سيدمحمدتقي بطحايي
Ali Asghar Razi Kazemi, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مهدي رضائيان رامشه

شبيه سازي عملكرد بوبين هاي كليدهاي قدرت با استفاده از نرم افزار ماكسول

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمد مهديان مومن

ارزيابي اثر حضور مولدهاي پراكنده بر منحني جريان اتصال كوتاه در شبكه هاي توزيع

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : علي فهيمي خليل آباد

تاریخ:

شبيه سازي حالت گذراي ايجاد شده در سيستم هاي فوتوولتائيك در اثر برخورد صاعقه

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي
Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : حنانه ابوالقاسم پورديوكلايي