تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

مدلسازي گذراي كليدهاي فشارقوي جريان مستقيم در برابر خطاهاي شبكه

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي, اميرعباس شايگاني اكمل
Ali Asghar Razi Kazemi, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee,
نام دانشجو : سيدصادق توابع قوامي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

" شبيه سازي جيتر در شكست هاي نانوثانيه اي

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني, شايگاني اكمل اميرعباس
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani,
نام دانشجو : آروين پورابراهيم شيشوان

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

مدلسازي برخورد غيرمستقيم صاعقه در سيستم هاي قدرت

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني, محمدحامد صميمي
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani,
نام دانشجو : محمدصادق گلشني راد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

طراحي بهينه مولد توليد پالس فشار قوي با درنظر گرفتن مدل دقيق بار

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني, اميرعباس شايگاني اكمل
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani,
نام دانشجو : اميراحسان رجبي نژادفراغه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مدلسازي رفتار فركانس بالاي سيستم زمين تحت اضافه ولتاژهاي گذراي سريع

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني, مهدي وكيليان
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani,
نام دانشجو : مصطفي حاجيان هيكوئي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

ارائه يك مدل ديناميكي گذرا براي كليدهاي خلاء

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني, ارسلان حكمتي, بابك توسلي
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani, , Babak Tavassoli
نام دانشجو : محسن رستمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

تعيين وضعيت كنتاكت هاي كليدهاي قدرت گازي با استفاده از مشخصه مقاومت ديناميكي

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني, مهدي وكيليان, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani, , Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمد عبداله

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

تخمين عمر باقي مانده ترانسفورماتورهاي روغني بر مبناي ارزيابي درجه پليمريزاسيون

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, متي لهتونن, اصغر اكبري ازيراني, امير عباس شايگاني, اصغر اكبري ازيراني
Ali Asghar Razi Kazemi, Matti Lehtonen, Asghar Akbari Azierani, , Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : محمدرضا آرين نيك

تاریخ:

مدلسازي اثرات گذراهاي ولتاژي و جرياني ناشي از خطاي اتصال كوتاه با در نظر گرفتن انرژي هاي بادي در شبكه قدرت

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي
Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : مصطفي حيدري

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي مولد پالسي مبتني بر سوئيچ هاي نيمه هادي در كاربردهاي پزشكي

نام اساتید: محمد توكلي بينا, علي اصغر رضي كاظمي
Mohammad Tavakoli Biena, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : حسام الدين الله ياري

تاریخ:

مدل سازي و بررسي پديده وصل مجدد در كليدهاي خلا و مطالعات اضافه ولتاژهاي حاصله و روش هاي كاهش آن ها

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي
Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : محمدرضا فلاح

تاریخ:

مدلسازي گذراي توربين بادي در برابر برخورد صاعقه

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي
Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : مصطفي جمالي

تاریخ:

طراحي مدار جهت تضعيف نوسانات قطع كننده هاي خيلي سريع در كليدهاي جريان مستقيم ولتاژ بالا

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي
Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : حبيب الله قاسم نژادجلودار

تاریخ:

شبيه سازي خوردگي كنتاكت در كليدهاي فشار قوي جريان مستقيم

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي
Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : فهيمه ملكي پور

تاریخ:

مدلسازي عوامل موثر بر اضافه ولتاژ گذرا در كليدهاي هيبريدي شبكه هاي HVDC

نام اساتید: علي اصغر رضي كاظمي, كاوه نيايش
Ali Asghar Razi Kazemi, Reza Niaeysh
نام دانشجو : زينب ملكي