مشخصات فردی

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: رضی کاظمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: razi.kazemi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۰۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliAsgharRaziKazemi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق