از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه كد ، رمز و امنيت سايبري

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي پردازش اطلاعات