تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

سنتز نانو رسوب باريم سولفات با استفاده از روش انتقال يون بر اساس غشاء مايع

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, وحيد خاكي زاده, محمد رضا هرمزي نژاد, وحيد خاكي زاده
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : فرشته پورمقدسي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

استفاده از گرافن اكسايد و هيدروكسيدهاي مضاعف لايه اي به منظور استخراج فاز جامد سرب در نمونه هاي مو و ناخن و داروهاي ضد قارچ در نمونه هاي بيولوژيكي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, وحيد خاكي زاده, يداله يميني, وحيد خاكي زاده
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : آيلين برآبي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

مطالعه شكافت فتوالكتروشيميايي آب به وسيله ي نيمه رساناها بر پايه نانو ساختارهاي Wo3 اصلاح شده

نام اساتید: احمد روح الهي, عليرضا مشفق, محمدرضا هرمزي نژاد, شهرام صيدي, محمود صمدپور, سعيد رعيتي
Ahmad Roohollahi, , , Shahram Seidi, Mahmoud Samadpour, Saeid Rayati
نام دانشجو : فاطمه رسولي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

سنتزو بهينه سازي پوششهاي كامپوزيت بر پايه پليمرهاي رساناي الكتريكي پلي آنيلين و پلي ايندول جهت حفاظت ضد خوردگي استيل كربن

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, شهرام صيدي, مهران جوانبخت
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Shahram Seidi,
نام دانشجو : داريوش قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

سنتز و كاربرد نانو مواد كامپوزيتي جديد بر پايه گرافن اكسايد به منظور استخراج فاز جامد پخشي سرب در نمونه هاي شير

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده, سيد سعيد سيد حسيني داوراني
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh,
نام دانشجو : عسل ميناسازي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

سنتز نانو مواد كامپوزيتي جديد با استفاده از روش الكتروريسي و كاربرد آن در ميكرو استخراج فاز جامد پارابن ها از نمونه هاي شير

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, يداله يميني
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : النازسادات كريمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تهيه نانو ساختارها به روش هاي نوين مانند انتقال يون و بررسي تاثير نيروهاي كمكي الكتريكي و مغناطيسي بر كارايي روش ريز استخراج با جاذب فشرده

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, علي جباري, وحيد خاكي زاده, سرور رمضانپور
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Ali Jabbari, Vahid Khakyzadeh, Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : مهشيد منوچهري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

احياي فوتوالكترو كاتاليستي كربن دي اكسيد به وسيله بعضي نيمه رساناهاي با ساختار نانو، مانند نانو ميله هاي اكسيد روي

نام اساتید: احمد روح الهي, محمد قاسم مهجاني, شهرام صيدي, سرور رمضانپور, سعيد شاهرخيان, فرنوش فريدبد
Ahmad Roohollahi, Mohammad Ghasem Mahjani, Shahram Seidi, Sorour Ramezanpour, ,
نام دانشجو : فاضل قهرماني فرد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

حفاظت خوردگي آلياژهاي استيل كربن توسط نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين تقويت شده با بعضي الياف مانند شيشه

نام اساتید: احمد روح الهي, جابر نشاطي, مجيد جعفريان, علي جباري, بدري زمان مومني
Ahmad Roohollahi, , Majid Jafarian, Ali Jabbari, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : محمدحامد برزگرخالقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

سنتز كلسيم كربنات رسوبي پوشش دار شده و مطالعه خواص آن

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, شهرام صيدي, ليدا فتوحي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Shahram Seidi,
نام دانشجو : مهديه حسين زاده طزرقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

سنتز نانو كلسيم كربنات رسوبي و مطالعه خواص آن

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, شهرام صيدي, ليدا فتوحي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Shahram Seidi,
نام دانشجو : نجمه گلابي بهبهان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

سنتز نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و كاربرد آنها در استخراج و اندازه گيري برخي يون هاي فلزي و آلاينده هاي آلي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, علي جباري, علي جباري, فرهاد رئوفي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Ali Jabbari, Ali Jabbari,
نام دانشجو : مريم عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

سنتز كمك شده الكتريكي جاذبهاي جديد نانو ساختار كامپوزيتي و كاربرد آنها در استخراج و اندازه گيري با روشهاي كروماتوگرافي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : مينا علي دوست سحرخيزلاهيجي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

جداسازي برخي تركيبات دارويي به روش ريز استخراج الكتروغشايي و اندازه گيري با ولتامتري پالس تفاضلي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, علي جباري, علي جباري
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Ali Jabbari, Ali Jabbari
نام دانشجو : معصومه كوچكي قرمزچشمه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تهيه پوششهاي كامپوزيتي از طريق ترسيب الكتروشيميايي همزمان يونهاي نيكل و نانو ذرات خنثي، بررسي مكانيسم و اصلاح خواص آنها

نام اساتید: احمد روح الهي, مجيد جعفريان, سيف اله جليلي, علي جباري
Ahmad Roohollahi, Majid Jafarian, Seifollah Jalili, Ali Jabbari
نام دانشجو : اميد فضل اله زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

ترسيب الكتروشيميايي برخي نانو ذرات فلزات نجيب و كاربرد آن ها در طراحي حسگرها

نام اساتید: احمد روح الهي, فرامرز حسين بابايي, شهرام صيدي, شهرام صيدي
Ahmad Roohollahi, Faramarz Hossien Babaei, Shahram Seidi, Shahram Seidi
نام دانشجو : ندا باتواني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

سنتز و بهينه سازي پوشش هاي كامپوزيت بر پايه پليمرهاي رساناي الكتريكي جهت حفاظت از خوردگي فلزات

نام اساتید: احمد روح الهي, مجيد جعفريان, مجيد جعفريان
Ahmad Roohollahi, Majid Jafarian, Majid Jafarian
نام دانشجو : مريم همتك

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

ترسيب الكتروشيميايي بعضي فلزات از محيط نمك مذاب و كاربردهاي آن در الكتروشيمي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, شهرام صيدي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Shahram Seidi
نام دانشجو : سپيده زنده دل

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

اصلاح بعضي الكترودهاي جامد با استفاده از مايع هاي يوني و كاربرد آن در سنجش هاي الكتروتجزيه اي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, شهرام صيدي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Shahram Seidi
نام دانشجو : معصومه تاج آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

احياي الكتروكاتاليستي كربن دي اكسيد بوسيله بعضي از كمپلكس هاي فلزات واسطه

نام اساتید: احمد روح الهي, سعيد رعيتي, علي جباري, علي جباري
Ahmad Roohollahi, Saeid Rayati, Ali Jabbari, Ali Jabbari
نام دانشجو : ابوالفضل صابري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

احياي فتوالكتروكاتاليستي كربن دي اكسيد به وسيله بعضي نيمه رساناهاي با ساختار نانو، مانند نانو ميله هاي اكسيد روي

نام اساتید: احمد روح الهي, جهانبخش قاسمي, محمد قاسم مهجاني, علي جباري
Ahmad Roohollahi, Jahanbakhsh Ghasemi, Mohammad Ghasem Mahjani, Ali Jabbari
نام دانشجو : فاضل قهرماني فرد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات نيمه هادي جهت كاربردهاي انرژي

نام اساتید: سيدمحمدحسين سيادتي, احمد روح الهي, رضا اسلامي فارساني, حميد خرسند, حميد خرسند
Hossein Siadati, Ahmad Roohollahi, Reza Eslami Farsani, Hamid Khorsand, Hamid Khorsand
نام دانشجو : مهران شاهزاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

اصلاح الكترودهاي كربني با استفاده از نانو لايه هاي مايع هاي يوني و كاربرد آن در سنجش هاي الكترو تجزيه اي

نام اساتید: احمد روح الهي, علي جباري, علي جباري
Ahmad Roohollahi, Ali Jabbari, Ali Jabbari
نام دانشجو : پروين هاديان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ترسيب الكتروشيميايي نانو ذرات پلاتين بر الكترود كربن شيشه اي در محيط هاي نمك مذاب با نقطه ذوب پائين وكاربرد آن در پيل هاي سوختي

نام اساتید: احمد روح الهي, علي جباري, علي جباري
Ahmad Roohollahi, Ali Jabbari, Ali Jabbari
نام دانشجو : سميرا مرتضوي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

احياي الكتروكاتاليستي كربن دي اكسيد با به كارگيري بعضي از كمپلكسهاي Ru

نام اساتید: احمد روح الهي, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Ahmad Roohollahi, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : نگين حميدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

احياي الكتروكاتاليستي كربن دي اكسيد با بكارگيري بعضي از كمپلكسهاي كبالت

نام اساتید: احمد روح الهي, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Ahmad Roohollahi, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : فاضل قهرماني فرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

توسعه روشهاي تجزيه شيميايي بر مبناي طيف سنجي جذب اتمي به منظور بررسي تاثير غلظت فلزات سنگين در بيماري MS

نام اساتید: احمد روح الهي, جهانبخش قاسمي, حسن زوار موسوي, سعيد بلالايي, علي جباري, برهمن موثق
Ahmad Roohollahi, Jahanbakhsh Ghasemi, , Saeed Balalaei, Ali Jabbari, Berahman Movassagh
نام دانشجو : حميد شيرخانلو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي رفتار الكتروشيميايي سيستم Ag(1)/(0) در محيط مذاب NH4NO3/Ca(NO3)2 و بررسي رفتار الكتروشيميايي و اندازه گيري كمي داروي اترو واستاتين

نام اساتید: احمد روح الهي, علي جباري, علي جباري, جهانبخش قاسمي
Ahmad Roohollahi, Ali Jabbari, Ali Jabbari, Jahanbakhsh Ghasemi
نام دانشجو : اميد فضل اله زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

اندازه گيري مقادير جزيي بعضي فلزات سنگين در نمونه هاي مواد مخدر و سبزيجات

نام اساتید: احمد روح الهي, جهانبخش قاسمي, علي جباري, علي جباري
Ahmad Roohollahi, Jahanbakhsh Ghasemi, Ali Jabbari, Ali Jabbari
نام دانشجو : غزاله عابدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

لايه نشاني پوشش نانو ساختاري كربن گرما كافتي تحت شرايط مختلف فرايند رسوب دهي شيميايي در فاز بخاروكاربرد آن به عنوان سطح الكترودي فعال در سنجش الكتروشيميايي برخي مواد الكترو فعال و نيز در محافظت از خوردگي

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : مجتبي هادي بيداخويدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

اندازه گيري كمي بعضي فلزات سنگين با استفاده از روش هاي جديد هضم ، استخراج و تغليظ و سنجش با تكنيك هاي طيف سنجي جذب اتمي

نام اساتید: احمد روح الهي, جهانبخش قاسمي, علي جباري, علي جباري
Ahmad Roohollahi, Jahanbakhsh Ghasemi, Ali Jabbari, Ali Jabbari
نام دانشجو : رضا مراد خاني

تاریخ:

تهيه كامپوزيتهاي نيكلي از طريق ترسيب الكتروشيميايي همزمان يونهاي نيكل و نانو ذرات خنثي، بررسي مكانيسم و اصلاح خواص آنها

نام اساتید: احمد روح الهي, ابوالقاسم دولتي
Ahmad Roohollahi,
نام دانشجو : اميد فضل اله زاده

تاریخ:

مطالعه الكتروشيمايي ريفا مپيسين در سطح الكترود كربن شيشه عريان و اصلاح شده با چند مايع يوني بر پايه نمك ايميدازوليوم/ نانو لوله هاي كربني / كمپلكس كبالت(2) با اتيل هگزانوات و استفاده از آن در سنجش الكتروشيميايي ريفامپيسين

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : خليل عباسي

تاریخ:

توسعه روشهاي تجزيه شيميايي مبتني بر تكنيك هاي اسپكترومتري جذب اتمي با استفاده از روشهاي جديد هضم ، استخراج و تغليظ در اندازه گيري مقادير بسيار كم بعضي فلزات سنگين در نمونه هاي حقيقي

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : ازاده روحاني مشهدي

تاریخ:

بررسي رفتار الكتروشيميايي يونهاي مس(II) ، مس(I) ، آهن (III) و همچنين بررسي فرايند تشكيل كمپلكس بي پيريدين و مس (II) در محيط مذاب KNO3-NH4CL-NH4NO3

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : رضوانه رئيسي فيل آبادي

تاریخ:

سنتز الكتروشيمي B - آزيدو سلنيدها از طريق الكترواكسايش دي سلنيد ها

نام اساتید: احمد روح الهي, برهمن موثق
Ahmad Roohollahi, Berahman Movassagh
نام دانشجو : زينت اصغري

تاریخ:

بررسي رفتار الكتروشيميايي چند كمپلكس باز شيف اكسوواناديم

نام اساتید: سعيد رعيتي, احمد روح الهي
Saeid Rayati, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : فرانك بيشه سري

تاریخ:

مطالعه تاثير پارامترهاي ساختاري بر رفتار الكتروشيميايي بعضي از بنزواكسازين ها

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : مهرانه صادقي ناو

تاریخ:

مطالعه شكافت فوتوالكتروشيميايي آب به وسيله ي نيمه رساناها بر پايه نانو ساختارهاي Wo3 اصلاح شده

نام اساتید: احمد روح الهي, مجيد جعفريان, محمود صمدپور, شهرام صيدي
Ahmad Roohollahi, Majid Jafarian, Mahmoud Samadpour, Shahram Seidi
نام دانشجو : فاطمه رسولي

تاریخ:

تهيه نانو كلسيم كربنات رسوب با استفاده از روش انتقال يون كلسيم

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : ياسمن پورشيرزاد

تاریخ:

تهيه فيبرهاي پوشش دهي شده با نانو ميله هاي هيدروكسيد مس اصلاح شده با هيدروكسيدهاي مضاعف لايه اي به منظور ميكرواستخراج فاز جامد به روش لوله هاي پر شده با فيبر

نام اساتید: شهرام صيدي, احمد روح الهي
Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : سمانه اراسته

تاریخ:

ساخت الكترود حساس به PH بر پايه نانو ساختارهاي دو فلزي اكسيد مس - كبالت

نام اساتید: احمد روح الهي, هادي حسيني
Ahmad Roohollahi, Hadi Hsseini
نام دانشجو : مهسا قلي پور

تاریخ:

كاربرد نانو جاذب هاي اصلاح شده بر پايه پارچه هاي كربني به منظور ميكرو استخراج فاز جامد

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi
نام دانشجو : هانيه حقگويي

تاریخ:

كاربرد نانو جاذب آرايه اي هيدروكسيد مس اصلاح شده با چهارچوب هاي آلي فلزي به منظور ميكرو استخراج فاز جامد لايه نازك

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi
نام دانشجو : فرناز شفيع نياي احمدي

تاریخ:

رشد مستقيم چهارچوب هاي نازك آلي - فلزي بر روي الكترود كربن شيشه اي و تبديل سريع واسطه ها خو شه اي فلزات مس و كبالت به نانو لوله هاي هيدروكسيد براي ساخت يك سنسور غير آنزيمي براي سنجش گلوكز

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : نگين دامغاني