پروژه

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : راضيه نصراله تباربائي

تمرين پژوهش

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : معصومه علينقي حسين

سنتز شيميايي نقاط كوانتومي

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : زهرا حاجيلو

آشنائي با روش هاي ولتا متري و كاربردهاي آنها در شيمي تجزيه

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : زيبا پديدار

آشنائي باروش هاي الكتروشيميايي و كاربردهاي صنعتي آنها

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : راضيه حسيني

آشنائي با روش هاي الكتروتجزيه اي و كاربرد آنها در سنجش هاي كمي و كيفي

نام اساتید: احمد روح الهي
Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : نسيم عليخاني