از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

رئيس دانشكده شيمي و سرپرست پرديس علوم

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

رئيس دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مدير گروه شيمي تجزيه

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

سرپرست آزمايشگاه شيمي تجزيه