از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ تا تاریخ :

عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ تا تاریخ :

عضويت حقيقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

مشاور ارشد رياست دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي سيستم ها ومطالعات شناخت