محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

Coverage Control of Multi-Robot System for Dynamic Cleaning of Oil Spills

نویسندگان: سمانه كويري بيدگلي, احمدرضا تحسيري, حميدرضا تقي راد

Samane Kaviri bidgoli, Ahmad Reza Tahsiri, Hamid Reza Taghirad

عنوان همایش:

The 7th International Conference on Robotics and Mechatronics

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

Stochastic Predictive Control of Multi-Microgrid Systems

نویسندگان: نجمه بازمحمدي, احمدرضا تحسيري, amjad anvari moghadam, Josep Guerrero

Najmeh Bazmohammadi, Ahmad Reza Tahsiri, amjad anvari moghadam, Josep Guerrero

عنوان همایش:

18th International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2nd Industrial and Commercial Power Systems Europe

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

توسعه يك معماري جديد براي سيستم اطلاع رسان ترافيك با استفاده از بستر ارتباطات تعاملي

نویسندگان: محمدحسين نورانيان, احمدرضا تحسيري

Mohammad Hossein Noranian, Ahmad Reza Tahsiri

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و مديريت شهري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷

بررسي ديناميك عوامل اثر گذار بر ميزان توليد دي اكسيد كربن منطقه اي (به كمك روش سيستم هاي ديناميكي)

نویسندگان: شايسته سادات كريمي, احمدرضا تحسيري

Shayesteh sadat Karimi, Ahmad Reza Tahsiri

عنوان همایش: اولين كنفرانس خدمات شهري و محيط زيست درست

1th urban services and environment conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

مروري بر معماري سيستم هاي خودكار جاده اي

نویسندگان: محمد اذانگو, احمدرضا تحسيري, منصور حاجي حسينلو

Mohammad Azangoo, Ahmad Reza Tahsiri, Mansour Hajie Hossienloo

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

12th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۹

فرايند تطبيق استراتژي درسازمان به عنوان يك سيستم تطبيقي پيچيده

نویسندگان: محسن اكبر پورشيرازي, حميدرضا پارسائيان, احمدرضا تحسيري

Mohsen Akbarpour Shirazi, Hamidreza Parsaeian, Ahmad Reza Tahsiri

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

محل برگزاری: هنگ كنگ / Hong Kong

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱/۳۱

Revised P3IEI Methodology for Organizational Process Reengineering in Complex Environment

نویسندگان: محسن اكبر پورشيرازي, مهدي پارساييان, احمدرضا تحسيري

Mohsen Akbarpour Shirazi, Mahdy Parsaiyan, Ahmad Reza Tahsiri

عنوان همایش:

International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2008