بررسي و مدل سازي نقش تكنولوژي بر رفتار فردي و اجتماعي انسان

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, اميرحسين نيكوفرد
Ahmad Reza Tahsiri, Amirhossein Nikoofard
نام دانشجو : نورالدين فرقاني ها

شبيه سازي سيستم تصميم گيري شناختي با توجه به عملكرد زير سيستم هاي Pavlovian و Habitual و Goal direct

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, بابك توسلي
Ahmad Reza Tahsiri, Babak Tavassoli
نام دانشجو : ماه شيد وزيري گودرزي