سال: ۱۳۸۹

مجموعه سوال‌هاي آزمون‌هاي ورودي دكتراي تخصصي(Ph. D) آمار

نویسندگان: احد ملك زاده, پريسا يوسفي زوج
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۳-۹۷۰

سال: ۱۳۸۹

مجموعه سوال‌هاي آزمون‌هاي ورودي دكتراي تخصصي(Ph. D) آمار

نویسندگان: احد ملك زاده, پريسا يوسفي زوج
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۳-۹۷۰