تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برآورد استوار و فاصله اطمينان در مدل متارگرسيون

Robust estimation and confidence interval in meta-regrassion models

نام اساتید: احد ملك زاده, عبدالرضا سياره, روشنك عليمحمدي, عبدالرضا سياره
Ahad Malekzadeh, Abdoreza Sayyareh, , Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : علي اصلاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

استنباط در چندك هاي توزيع نرمال

نام اساتید: احد ملك زاده, عبدالرضا سياره, روشنك علي محمدي, عبدالرضا سياره
Ahad Malekzadeh, Abdoreza Sayyareh, roshanak alimohammadi, Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : رعنا شهابي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

ايجاد فاصله اطمينان هم زمان براي ميانگين چندين توزيع گاوسي وارون

نام اساتید: احد ملك زاده, روشنك علي محمدي, عبدالرضا سياره, عبدالرضا سياره
Ahad Malekzadeh, roshanak alimohammadi, Abdoreza Sayyareh, Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : مجتبي سليماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

آزمون هاي عدم برازش در مدل هاي رگرسيون خطي در حضور متغيرهاي توصيفي متعدد

نام اساتید: احد ملك زاده, عبدالرضا سياره, عبدالرضا سياره
Ahad Malekzadeh, Abdoreza Sayyareh, Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : سميراسادات اخوان رضائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

ايجاد فاصله اطمينان و انجام آزمون فرضيه روي تركيب خطي از پارامترهاي توزيع نمايي دو پارامتري

نام اساتید: احد ملك زاده, عبدالرضا سياره, عبدالرضا سياره
Ahad Malekzadeh, Abdoreza Sayyareh, Abdoreza Sayyareh
نام دانشجو : جواد محمدزاده محمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

استنباط بر روي مدل هاي داده ي پنل تك عاملي و دو عاملي

نام اساتید: احد ملك زاده, عبدالرضا سياره, عبدالرضا سياره, ناهيد سنجري
Ahad Malekzadeh, Abdoreza Sayyareh, Abdoreza Sayyareh,
نام دانشجو : متين دالوندپور

تاریخ:

نوارهاي اطمينان همزمان در رگرسيون خطي چندمتغيره

simultaneous confidence tubes in multivariate linear regression

نام اساتید: احد ملك زاده, حسين جوهري
Ahad Malekzadeh, Hossein Jowhari
نام دانشجو : فروغ شفيع پور

تاریخ:

آزمون برابري ميانگين در توزيع چند متغيره لوگ نرمال در حضور جرم صفر

A MANOVA test for multivariatr lognormal observations with a spike at zero

نام اساتید: احد ملك زاده
Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : سيما پورسينا