سال: ۱۳۹۵

طراحي نرم افزار تحليل داده هاي آماري با بهره گيري از روشهاي تعميم يافته

همکاران: محمد مسجد جامعي, احد ملك زاده

Mohammad Masjedjamee, Ahad Malekzadeh

سال: ۱۳۹۴

Testing on the common location parameter

همکاران: احد ملك زاده

Ahad Malekzadeh

سال: ۱۳۹۳

آزمون برابري پارامترهاي مكاني چندين توزيع نمايي تحت نابرابري واريانسها

همکاران: احد ملك زاده

Ahad Malekzadeh