بررسي شرايط موثر بر حضور دانشجو در دانشكده هوافضا

نام اساتید: احد ملك زاده
Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : حسين نيرومند

مباحث مقدماتي فرآيندهاي تصادفي

نام اساتید: احد ملك زاده
Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : فاطمه صديق راد

استخراج جريان داده هاي مالي - شركت شكوه آردين شهريار

نام اساتید: احد ملك زاده
Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : مرجان مطلوبي اسبفروشاني

تحليل آمار يعوامل موثر بر فروشگاههاي زنجيره اي

نام اساتید: احد ملك زاده
Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : نگار نيك بخت