از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ تا تاریخ :

معاون اداري و مالي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تا تاریخ :

عضو شوراي رفاهي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تا تاریخ :

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه پژوهشي پرنده هاي دون سرنشين

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ تا تاریخ :

عضو كارگروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا تاریخ :

عضو كار گروه روابط عمومي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي هوافضا

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

مدير كل روابط عمومي