مشخصات فردی

نام: عبدالمجید

نام خانوادگی: خوشنود


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: khoshnood@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۳۰۶۴۲۱۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AbdolmajiedKhoshnood


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: دینامیک پروازوکنترل

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا