از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ تا تاریخ :

عضو كميسيون تخصصي فني مهندسي دوره يازدهم هيات مميزه دانشگاه الزهرا

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

عضو و دبير كميته بهره وري دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

مديركل دفتر طرح و برنامه دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ تا تاریخ :

عضو كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

عضو ومشاور علمي كميته بهروري دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون دائمي هيات امنا دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ تا تاریخ :

عضو شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه ماهنامه علمي بررسي هاي بازرگاني

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه نشريه journal of Quality Engineering and Prodution Optimization دانشگاه شاهد

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

رئيس كميسيون فرهنگي هيات مميزه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه در كميسيون بررسي موارد خاص

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

مشاور ارشد رياست دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي (Petroleum Bunsiness Rewiew(PBR

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ تا تاریخ :

رئيس شاخه مهندسي صنايع گروه علوم مهندسي صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

عضو گروه تخصصي مهندسي صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو هيات داوري گروه اموزش فني و مهندسي در جشنواره دانشجوي نمونه سال95

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ تا تاریخ :

عضويت نشريه علمي - پژوهشي كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو هيات داوري گروه تخصصي فني و مهندسي در جشنواره دانشجوي نمونه سال 94

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي مهندسي و مديريت كيفيت

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

عضويت در كارگروه استاندارد و اطمينان از كيفيت دراولين همايش فرآيند استاندارد آموزش وآموزش استاندارد

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۳

عضويت در دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

عضويت در يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

عضويت در دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو نشريه journal of Engineering and Prodution Optimization دانشگاه شاهد

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه توسعه مديريت پولي و بانكداري

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

مدير گروه صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو نشريه مهندسي صنايع و مدل سازي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ تا تاریخ :

عضو شاخه مهندسي صنايع در فرهنگستان علوم

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

قائم مقام رياست دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

عضو هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

رئيس دانشكده صنايع

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

عضويت در كميته مهندسي صنايع وزارت علوم

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۰۶

عضويت در كميته ارتقاي دانشكده(كميته منتخب دانشكده ها)