تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

بهينه سازي و شبيه سازي با استفاده از يادگيري پيشبينانه براي بهره برداري از تجهيزات فرودگاهي

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, عماد روغنيان, مجتبي حاجيان حيدري
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Emad Roghanian,
نام دانشجو : محمد نيك منش

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

بررسي اثر شلاق چرمي در مديريت زنجيره تامين شناسايي محدوديتها و رفع تنگناهابا تجزيه و تحليل داده ها

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, مريم اسماعيلي, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : غزاله معصومي خلجي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

"مديريت درآمد در صنعت هواپيمايي با بهره گيري از رويكرد نظريه بازيها"

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, مريم اسمعيلي, حامد سلمان زاده, حامد سلمان زاده
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, , Hamed Salmanzadeh, Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : پرنيان جاويد

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

"ارزيابي كيفيت محصول/خدمت با استفاده از نظركاوي"

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي, مجتبي حاجيان حيدري, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi, , Yaser Samimi
نام دانشجو : آني اله وردي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

مديريت پيچيدگي هاي توليد بوسيله داده كاوي

نام اساتید: عبدالله آقايي, فريد خوش الحان, فريد خوش الحان, مريم اسمعيلي
Abdollah Aghaei, Faried Khoshalhan, Faried Khoshalhan,
نام دانشجو : آزاده كريمي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

تجزيه و تحليل داده هاي بزرگ و كاربرد آن در مديريت زنجيره تامين

نام اساتید: عبدالله آقايي, فريد خوش الحان, فريد خوش الحان, عماد روغنيان, مجتبي حاجيان
Abdollah Aghaei, Faried Khoshalhan, Faried Khoshalhan, Emad Roghanian,
نام دانشجو : محمد زينتي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

طراحي مدل چند متغيره براي پايش سيستمهاي در معرض شوك

design of a multivariate model for monitoring systems reliability subjected to shocks

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, ياسر صميمي, كورش عشقي, اميرحسين اميري, حامد سلمان زاده
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Yaser Samimi, , , Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : الهام زكريائي كرماني

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

توسعه ي يك مدل مديريت كيفيت داده محور بر پايه ي اصول 0.4 QUALITY براي صنايع خلاق (مطالعه موردي صنعت سينما)

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, ياسر صميمي, راشد صحرائيان, مريم اسمعيلي, حامد سلمان زاده
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Yaser Samimi, , , Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : محمدصالح سلطاني

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

مديريت ريسك حمل¬ونقل با تاكيد بر حمل¬ونقل بين¬الملي تحت شرايط اپيدمي ويروس كرونا

نام اساتید: عبدالله آقايي, حامد سلمان زاده, حامد سلمان زاده, مجتبي حاجيان حيدري
Abdollah Aghaei, Hamed Salmanzadeh, Hamed Salmanzadeh,
نام دانشجو : زهرا پذيرش

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نگهداري و تعميرات پيش بينانه ماشين هاي پيشرفته صنعتي با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي

نام اساتید: عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, شروين اسدزاده, احمد اصل حداد
Abdollah Aghaei, Ahmad Asal Hadad, , Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : احمد صالحيان

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

"بهينه¬سازي زنجيره تامين زيست توده ليگنوسلولزي در شرايط عدم قطعيت"

نام اساتید: عبدالله آقايي, فريد خوش الحان, فريد خوش الحان, مريم اسماعيلي
Abdollah Aghaei, Faried Khoshalhan, Faried Khoshalhan,
نام دانشجو : حانيه غديري

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

بهينه سازي استوار براي مسائل مبتني بر شبيه سازي با تابع هدف غير محدب: كاربرد در كنترل موجودي

نام اساتید: عبدالله آقايي, دنيا رحماني, عماد روغنيان, ياسر صميمي, كورش عشقي, رضا برادران كاظم زاده, حامد سلمان زاده
Abdollah Aghaei, Donya Rahmani, Emad Roghanian, Yaser Samimi, , , Hamed Salmanzadeh
نام دانشجو : عبداله شريفي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

توسعه تكنيك هاي همجوشي داده ها با استفاده ازروشهاي يادگيري آماريبمنظور بهبوددر مدلهاي نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, ياسر صميمي, كورش عشقي, راشد صحرائيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Yaser Samimi, ,
نام دانشجو : امير اسحقي چالشتري

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

"طراحي شبكه توزيع اقلام ضروري از انبارهاي مركزي مديريت بحران در شرايط زلزله هاي بزرگ" (مطالعه موردي: شهر تهران)

نام اساتید: عبدالله آقايي, حامد سلمان زاده, حامد سلمان زاده, مريم اسماعيلي
Abdollah Aghaei, Hamed Salmanzadeh, Hamed Salmanzadeh,
نام دانشجو : رضا بيرانوند

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

طراحي رويكردي آماري - مهندسي بمنظور تنظيم كاليبراسيون و سنجش عدم قطعيت مدل هاي پيچيده با خروجي هاي چندگانه

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي, حميد شهرياري, اميرعباس نجفي, مجيد ميرزايي قزاني, مهدي بشيري, صديق رئيسي
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi, Hamid Shahriari, Amir Abbas Najafi, Majid Mirzaee Ghazani, ,
نام دانشجو : زينب خلج

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

استفاده از اينترنت اشيا در افزايش بهره وري لجستيك معكوس

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, حامد سلمان زاده, حامد سلمان زاده, راشد صحراييان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Hamed Salmanzadeh, Hamed Salmanzadeh,
نام دانشجو : محمد سالار

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

معرفي يك شاخص قابليت فرآيند براي پروفايل هاي خطي چندگانه چند متغيره

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي, حميد شهرياري, حميد شهرياري, شروين اسدزاده
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi, Hamid Shahriari, Hamid Shahriari,
نام دانشجو : ماكان فروتن

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مدل¬سازي يك زنجيره تامين سبز و تاب¬آور در زمينه¬ي انرژي

نام اساتید: عبدالله آقايي, مريم اسماعيلي, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, , Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : ساناز حسني افشار

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

"بررسي اصول، معيارها و ارائه مدل جهت ارتقاء كيفيت و تعالي (مطالعه موردي: شبكه هاي مادر مخابراتي كشور)"

نام اساتید: عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, ياسر صميمي, عماد روغنيان, ناصر صفايي, ميرمهدي سيداصفهاني, راشد صحرائيان
Abdollah Aghaei, Ahmad Asal Hadad, Yaser Samimi, Emad Roghanian, Nasser Safaie, ,
نام دانشجو : محمدرضا زارع

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

"ارائه يك مدل زنجيره تامين چابك و بررسي آن در قالب مدلهاي چندهدفه چند سطحي

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, مريم اسماعيلي, ناصر صفايي
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, , Nasser Safaie
نام دانشجو : بهاره ذهبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

به كارگيري مدل سازي شبيه سازي در تحليل و بهبود سيستمهاي ساخت و توليد با پيكره بندي مجدد.

نام اساتید: عبدالله آقايي, حامد سلمان زاده, ياسر صميمي, پرويز فتاحي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Hamed Salmanzadeh, Yaser Samimi, , Yaser Samimi
نام دانشجو : اميرحسين كاظمي صبور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

حل مسئله زمانبندي پروژه با محدوديت منابع ،قابليت انجام كارها در حالتهاي مختلف و در نظر گرفتن زمان و هزينه انتقال منابع

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, جعفر باقري نژاد, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : مهدي نجف زاده رهقي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

استفاده از قابليت فرآيند كاوي در بهينه سازي تصميم گيري در زنجيره تامين با تاكيد بر انتخاب عرضه كنندگان

نام اساتید: عبدالله آقايي, حميد شهرياري, مريم اسمعيلي, حميد شهرياري
Abdollah Aghaei, Hamid Shahriari, , Hamid Shahriari
نام دانشجو : شيدا محبوب خواه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

مسئله رمانبندي چند پروژه اي با محدوديت منابع در شرايط عدم قطعيت

Resource-constrained Multi-project Scheduling problem under Uncertainty Conditions

نام اساتید: عبدالله آقايي, اميرعباس نجفي, سيد محمد تقي فاطمي قمي, كورش عشقي, عماد روغنيان, احمد اصل حداد, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Amir Abbas Najafi, , , Emad Roghanian, Ahmad Asal Hadad, Emad Roghanian
نام دانشجو : الهام نبي پور افروزي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

مدل بررسي و كاهش ريسك در مديريت زنجيره تامين جهاني

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : مجتبي حاجيان حيدري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

ارائه يك مدل زنجيره تامين هوشمند در ساخت و توليد افزودني

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, مهدي بشيري, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : زهرا محمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

استفاده از رويكرد صف در بهينه سازي مساله مكانيابي- تخصيص چند سطحي با در نظر گرفتن مشتريان بي حوصله

نام اساتید: عبدالله آقايي, رسول شفايي, محمدرضا جوكار, رسول شفايي
Abdollah Aghaei, Rasoul Shafaei, , Rasoul Shafaei
نام دانشجو : امير اسحقي چالشتري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

مدلسازي قابليت اطمينان فرآيند توسعه محصول جديد،با استفاده از تكنيك بروز رساني بيزين و آناليزدرخت خطاي پويا

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي, مريم اسمعيلي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi, , Yaser Samimi
نام دانشجو : الهه سليمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ارائه راهكار جهت حفظ و صيانت از دانش و مالكيت معنوي شركت ها با رويكردفناوري اطلاعات

نام اساتید: عبدالله آقايي, محمدجعفر تارخ, بهروز مينائي, محمدجعفر تارخ
Abdollah Aghaei, Mohammad Jafar Tarokh, , Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : مينا زماني رافع

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

انتخاب و زمانبندي پروژه در شرايط عدم قطعيت با سرمايه گذاري مجدد

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, راشد صحرائيان, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : وحيد ملكي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

حل مسأله تخصيص افزونگي سيستم‌هاي سري- موازي درشرايط عدم قطعيت بازه‌اي

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, رويا سلطاني, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, , Emad Roghanian
نام دانشجو : وحيد قنبري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

حل مسئله زمانبندي پروژه با حالت هاي اجرايي چندگانه براي فعاليتها،تحت شرايط محدوديت و اختلال منابع و امكان انقطاع فعاليتها

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, دنيا رحماني, مهدي بشيري, دنيا رحماني
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Donya Rahmani, , Donya Rahmani
نام دانشجو : ابراهيم خارستاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

بهينه سازي مسأله مكان يابي- تخصيص چند سطحي با در نظر گرفتن ازدحام در سيستم (با استفاده از سيستم هاي صف)

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, سيدجواد حسيني نژاد, ياسر صميمي, آرمين جبارزاده
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Seyed Javad Hosseininezhad, Yaser Samimi,
نام دانشجو : درين صفاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

مدلها و الگوريتمهاي پيش بيني در مقياس بزرگ (مطالعه موردي:حوزه انرژي)

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, عماد روغنيان, محمدعلي صنيعي منفرد
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Emad Roghanian,
نام دانشجو : سحر عشقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

پيش بيني تقاضا در سيستم هاي مديريت درآمد

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, عماد روغنيان, محمدعلي صنيعي منفرد
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Emad Roghanian,
نام دانشجو : مهري هنري كلاته

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

مدلسازي و بهينه‌سازي شبكه زنجيره تأمين زيست توده براي توليد سوخت زيستي

نام اساتید: عبدالله آقايي, مجتبي صالحي, مجتبي صالحي, محسن صادق عمل نيك
Abdollah Aghaei, Mojtaba Salehi, Mojtaba Salehi,
نام دانشجو : مصطفي صفرزاده سنداني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

تأثيرتوليد و ساخت به روش افزودني بر مديريت زنجيره تأمين (با تأكيد بر مسائل زيست محيطي)

نام اساتید: عبدالله آقايي, سيدجواد حسيني نژاد, عبدالستار صفايي, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Seyed Javad Hosseininezhad, , Emad Roghanian
نام دانشجو : نسيم يادگار

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي اصول معيارها و ارائه مدل جهت ارتقاي مديريت كيفيت و تعالي (مطالعه موردي: شبكه هاي مادر مخابراتي كشور)

نام اساتید: عماد روغنيان, ناصر صفايي, عبدالله آقايي
Emad Roghanian, Nasser Safaie, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : محمدرضا زارع

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

تحليل و ارائه راهكار در مورد واگذاري جمع سپاري به مناسب‌ترين جمع

نام اساتید: عبدالله آقايي, حجت اله حميدي, حجت اله حميدي
Abdollah Aghaei, Hojatollah Hamidi, Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : شميم ساعدپناه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

تحليل داده هاي كلان هوش تجاري

نام اساتید: عبدالله آقايي, حجت اله حميدي, حجت اله حميدي
Abdollah Aghaei, Hojatollah Hamidi, Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : سيدشعبان فضل اله پوركراني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

بررسي استفاده از زير ساخت هاي علم الكترونيكي در توليد و توزيع دانش

نام اساتید: عبدالله آقايي, حجت اله حميدي, حجت اله حميدي, راشد صحرائيان
Abdollah Aghaei, Hojatollah Hamidi, Hojatollah Hamidi,
نام دانشجو : جواد پورعباسي نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

:"ارائه الگوريتم در گمنامي نمودن داده‌هاي گرافي شبكه‌هاي اجتماعي، جهت حفظ حريم خصوصي كاربران"

نام اساتید: عبدالله آقايي, راشد صحرائيان, محمدجعفر تارخ, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, , Mohammad Jafar Tarokh, Yaser Samimi
نام دانشجو : محيا مهراب پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

ارائه يك راهكار تشخيص نفوذ مبتني بر تشخيص ناهنجاري در شبكه‌هاي موردي سيار

نام اساتید: عبدالله آقايي, نوشين رياحي, فريد خوش الحان, فريد خوش الحان
Abdollah Aghaei, , Faried Khoshalhan, Faried Khoshalhan
نام دانشجو : زهرا جعفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

ايده كاوي به منظور كشف ترجيحات كاربران

نام اساتید: عبدالله آقايي, سيدجواد حسيني نژاد, بهروز مينائي, سيدجواد حسيني نژاد
Abdollah Aghaei, Seyed Javad Hosseininezhad, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : سعيده علي مرداني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

تبديل داده هاي انبوه به دانش

نام اساتید: عبدالله آقايي, بهروز مينائي, مجتبي صالحي, مجتبي صالحي
Abdollah Aghaei, , Mojtaba Salehi, Mojtaba Salehi
نام دانشجو : زهرا لطفي كلهرودي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

استفاده از بهينه سازي استوار براي حل مساله ي مكان يابي تسهيلات در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: عبدالله آقايي, رسول شفايي, رسول شفايي
Abdollah Aghaei, Rasoul Shafaei, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : مريم خداوردي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

بررسي تاثير ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر ارزش ويژه برند

نام اساتید: عبدالله آقايي, حجت اله حميدي, مجتبي صالحي, مجتبي صالحي
Abdollah Aghaei, Hojatollah Hamidi, Mojtaba Salehi, Mojtaba Salehi
نام دانشجو : متين ارشادي اسكوئي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

مطالعه و بررسي روشها متا مدل محور وارائه الگوريتم جديد

نام اساتید: عبدالله آقايي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Abdollah Aghaei, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : سحر عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

اثرات كوتاه مدت و بلندمدت تبليغات آنلاين:تفاوت بين مشتريان نرمال و پرمشغله - الكترونيكي

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : كمال ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

زمانبندي نيروي كار ماهر در زمانبندي چند پروژه با محدوديت منابع در شرايط عدم قطعيت

نام اساتید: عبدالله آقايي, رسول شفايي, عماد روغنيان, رسول شفايي
Abdollah Aghaei, Rasoul Shafaei, Emad Roghanian, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : سعيد نامداري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تحليل شبكه فازي براي پروژه هاي با سطوح ريسك بالا

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, احمد اصل حداد, رسول شفايي, فريد خوش الحان, مصطفي ستاك
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Ahmad Asal Hadad, Rasoul Shafaei, Faried Khoshalhan, Mostafa Setak
نام دانشجو : رضا مروتدار

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تاثيربازاريابي الكترونيكي برتوسعه بازارو فروش هرچه بيشتركالاهاي ايراني درسال توليدملي حمايت ازكاروسرمايه ايراني -الكترونيكي

نام اساتید: عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Abdollah Aghaei, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : برهان اسدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارائه يك مدل براي طراحي سيستم با قابليت كاربري و اعتمادبالا -الكترونيكي

نام اساتید: عبدالله آقايي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Abdollah Aghaei, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : سولماز راشدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي تأثير اعتماد فرستنده و تبليغ كننده بر تأثيرات چند مرحله‌اي تبليغات ويروسي

نام اساتید: عبدالله آقايي, سميه عليزاده, سميه عليزاده
Abdollah Aghaei, Somayeh Alizadeh, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : مهكامه ناصري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بكارگيري شبيه سازي در مديريت ريسك مالي

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : امين رضا عطاري مقدم

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

استفاده از سيستم ماهالا نوبيس تاگوچي در تنظيم پارامتر آف - لاين الگوريتم هاي فراابتكاري

نام اساتید: عبدالله آقايي, حميد شهرياري, حميد شهرياري
Abdollah Aghaei, Hamid Shahriari, Hamid Shahriari
نام دانشجو : اميرحسين براهيمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه مدلي جهت يكپارچه سازي و ادغام برنامهريزي توليد و زمان بندي كاركارگاهي

نام اساتید: عبدالله آقايي, رسول شفايي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Abdollah Aghaei, Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : زهرا موحدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

شناسائي فاكتور اثرگذار برعملكرد جمع كاران در پلتفرم هاي جمع سپاري

نام اساتید: عبدالله آقايي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Abdollah Aghaei, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : هانيه جوادي خسرقي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

توسعه تسريع شده محصولات جديد در صنعت كارت اعتباري

نام اساتید: عبدالله آقايي, رسول شفايي, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Rasoul Shafaei, Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : مهناز پيراني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

ارزيابي كيفيت اطلاعات مشتريان - الكترونيكي

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : ندا احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

اثر شكست هاي تعاملي در پيش بيني قابليت اطمينان -ارائه يك مدل تحليلي

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi, Yaser Samimi
نام دانشجو : فرزانه نظري زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

پايش و بهبود قابليت اطمينان در فرايندهاي چند مرحله اي

نام اساتید: عبدالله آقايي, حميد شهرياري, عماد روغنيان, رسول شفايي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Hamid Shahriari, Emad Roghanian, Rasoul Shafaei, Yaser Samimi
نام دانشجو : شروين اسدزاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

توسعه مدل هاي مديريت درآمد بر مبناي رفتار انتخابي مشتري

نام اساتید: عبدالله آقايي, اميرعباس نجفي, رسول شفايي, فريد خوش الحان, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Amir Abbas Najafi, Rasoul Shafaei, Faried Khoshalhan, Yaser Samimi
نام دانشجو : فرهاد اعتباري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارائه مدلي براي تجزيه وتحليل تبليغات در فضاي آنلاين - الكترونيكي

نام اساتید: عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Abdollah Aghaei, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : وجيهه ناجي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۷

ارزيابي اختيارات واقعي در بازار انرژي

نام اساتید: عبدالله آقايي, اميرعباس نجفي, احمد اصل حداد
Abdollah Aghaei, Amir Abbas Najafi, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : مارال قهرماني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۲

مديريت نوآوري مطالعه برروي نقش عوامل تغييرات دروني

نام اساتید: عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Abdollah Aghaei, Ahmad Asal Hadad, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : عطيه حجاريان كا شاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

شناخت و بكارگيري روش حاكميت شركتي در سياست گذاري بخش انرژيبا تاكيد بر انرژي هاي تجديدژذير

نام اساتید: عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Abdollah Aghaei, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : مريم شفيعي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸

نظريه دور نما:كاربرد ويژگي زيان گريزي در بازار توليد و مصرف

نام اساتید: عبدالله آقايي, مصطفي عابدزاده كلهرودي, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Abdollah Aghaei, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : الهام پارساپور

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

بكارگيري عامل ها در بازاريابي با رويكرد مديريت دانش

نام اساتید: عبدالله آقايي, منيره حسيني , مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Abdollah Aghaei, Moniereh Hosseini, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : معصومه مرادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بازاريابي نوآورانه در مديريت زنجيره تامين با رويكرد فناوري اطلاعات

نام اساتید: عبدالله آقايي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Abdollah Aghaei, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : عاطفه تقوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بكارگيري نظريه صف در تحليل وبهينه سازي عملكرد سيستم هاي موجودي توليد با تقاضاي غير قطعي در زنجيره تامين

نام اساتید: عبدالله آقايي, مصطفي عابدزاده كلهرودي, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : فرشيد زندي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

توسعه مدل انرژي در مقياس جهاني با استفاده از سامانه پويا

نام اساتید: عبدالله آقايي, اميرعباس نجفي, اميرعباس نجفي
Abdollah Aghaei, Amir Abbas Najafi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : آرام بحريني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

بكارگيري و بهبود كاربرد RSMدر بهينه سازي شبيه سازي

RSM

نام اساتید: عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, رسول شفايي
Abdollah Aghaei, Ahmad Asal Hadad, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : فاطمه منصوري نيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

ارائه راهكاري براي هوشمند سازي بازاريابي با استفاده از مفاهيم شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: عبدالله آقايي, سميه عليزاده, فريد خوش الحان, احمد اصل حداد
Abdollah Aghaei, Somayeh Alizadeh, Faried Khoshalhan, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : نيوشا جعفري ممتاز

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

مديريت ريسك در زنجيره تامين

نام اساتید: عبدالله آقايي, مصطفي ستاك, مصطفي عابدزاده كلهرودي, مصطفي عابدزاده كلهرودي
Abdollah Aghaei, Mostafa Setak, Mostafa Abedzadeh Kalhordi, Mostafa Abedzadeh Kalhordi
نام دانشجو : معصومه مهر علي دهنوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

مديريت سبد مشتريان پرمشغله با استفاده از مدل گروه بندي نامعين

نام اساتید: عبدالله آقايي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Abdollah Aghaei, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : سيده سپيده امام

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۸

تلفيق تكنيكهاي كنترل آماري فرآيند و مدلهاي احتمالي بمنظور توسعه روشهاي پايش رفتار مشتري

نام اساتید: عبدالله آقايي, حميد شهرياري, فريد خوش الحان, رسول شفايي
Abdollah Aghaei, Hamid Shahriari, Faried Khoshalhan, Rasoul Shafaei
نام دانشجو : ياسر صميمي

تاریخ:

به كار گيري مديريت دانش

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : هاله نقيبي

تاریخ:

پارك فناوري مجازي

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : پريا دولتيابي

تاریخ:

سيستم هاي مديريت گردش كار مبتني بر عامل ها

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : اميررضا عبدالرشيدي

تاریخ:

تئوري محدوديت ها و مديريت دانش

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : عبدالرحمن اعظمي ريزه ئي

تاریخ:

بررسي وتحليل الگوريتم هاي موجود توليد مقادير تصادفي براي توابع توزيع مختلف و ارائه يك الگوريتم جديد براي يك تابع توزيع خاص

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : الهام شادكام

تاریخ:

كاربرد سيستم ماهالانويس -تاگوچي در مديريت تقاضا - ارتقاء كارايي پيش بيني تقاضا

نام اساتید: عبدالله آقايي, سعيده غلامي
Abdollah Aghaei, Saeideh Gholami
نام دانشجو : سيده الهه عباسي

تاریخ:

بررسي وارزيابي

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : كيانا ذوالفقار

تاریخ:

رساله

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi
نام دانشجو : زينب خلج

تاریخ:

مدلسازي يك زنجيره تامين سبز و تاب آور در زمينه ي انرژي.

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : ساناز حسني افشار

تاریخ:

ارائه راهكاري مبتني بر بازي وارسازي در آينده پژوهي (در حوزه هاي يادگيري، پژوهش و يا تكنولوژي

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : سارا استادعلي مخملباف

تاریخ:

بهينه سازي استوار براي مسائل شبيه سازي با تابع هدف غير محدب كاربرد در كنترل موجودي

نام اساتید: عبدالله آقايي, دنيا رحماني, عماد روغنيان, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Donya Rahmani, Emad Roghanian, Yaser Samimi
نام دانشجو : عبداله شريفي

تاریخ:

نقش ساخت و توليد ابري در بهبود عملكرد زنجيره تأمين- با تاكيد بر موضوع انتخاب و تركيب بهينه خدمات

نام اساتید: عبدالله آقايي, كاوه خليلي دامغاني
Abdollah Aghaei, Kaveh Khalilidamghani
نام دانشجو : اميرعباس پورمحمدي

تاریخ:

ارزيابي الزامات بهره گيري از فناوري بلاك چين در مديريت زنجيره تامين (نمونه مطالعاتي -گروه كارخانجات مقصود )

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian
نام دانشجو : ميلاد ذوقي نيا

تاریخ:

استفاده از اينترنت اشيا براي افزايش بهره وري لجستيك معكوس

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian
نام دانشجو : محمد سالار

تاریخ:

به كارگيري تكنيك FMEA فازي در مديريت ريسك پروژه ها

نام اساتید: عبدالله آقايي, عماد روغنيان
Abdollah Aghaei, Emad Roghanian
نام دانشجو : فرهاد صنمي

تاریخ:

معرفي يك شاخص قابليت فرآيند براي پروفايل هاي خطي چند گانه چند متغيره

نام اساتید: عبدالله آقايي, ياسر صميمي
Abdollah Aghaei, Yaser Samimi
نام دانشجو : ماكان فروتن

تاریخ:

"مديريت درآمد در زنجيره تامين چند سطحي كالاهاي فاسدشدني"

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : حنانه نصرتي

تاریخ:

مديريت و تحليل ارزش به دست آمده با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : پويا سالاري

تاریخ:

بكارگيري تكنيك هاي يادگيري ماشين در توسعه زنجيره تامين

Application of Machine Learning Techniques in Supply Chain Development

نام اساتید: عبدالله آقايي, بابك ناصر شريف
Abdollah Aghaei, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : مهري گوران

تاریخ:

بهينه سازي (استوار) داده محور تحت شرايط عدم قطعيت"

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : محمدجواد شهرياري

تاریخ:

كاربرد طراحي آزمايش ها جهت رشد قابليت اطمينان در سيستمهاي قابل تعمير

نام اساتید: عبدالله آقايي
Abdollah Aghaei
نام دانشجو : آرزو تاكستاني