سال: ۱۴۰۱

طراحي مدلي براي برآورد طول عمر مفيد پره هاي داغ توربين گازي با در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي موثر و با به كارگيري تكنيك هاي شبيه سازي كامپيوتري و تخمين آماري

همکاران: عبدالله آقايي

Abdollah Aghaei

سال: ۱۳۹۹

تخمين عمر پره هاي داغ توربين گازي با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري و تخمين آماري

همکاران: عبدالله آقايي

Abdollah Aghaei

سال: ۱۳۹۹

بهبود سيستم ها و روش هاي سازمان

همکاران: عبدالله آقايي

Abdollah Aghaei