از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

مدير گروه ساخت و توليد

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي مكانيك