از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

معاون اداري و مالي دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

مدير گروه ساخت و توليد

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي مكانيك