طراحي مكانيزم و شبيه سازي نرم افزاري حركت مكانيزم لرزاننده درخت جهت چيدن ميوه پسته

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : عليرضا بختور

بررسي تئوري بازگشت فنري در فرايند خمكاري ورق هاي FLM و مقايسه نتايج ان با نتايج تجربي و المان محدود موجود

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهدي ظهور
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : بهروز مرادخاني

مطالعه تجربي توزيع ضخامت و بازگشت فنري در فرآيند شكل دهي تدريجي تك نقطه اي ورق آلومينيمومي به همراه پد الاستيك

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : سيدعليرضا جوادپور

بررسي تجربي پارگي ورق آلومينيومي همراه با پد پلي اورتان در فرآيند شكل دهي تدريجي دو نقطه اي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, جمال زماني اشني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Jamal Zamani
نام دانشجو : عليرضا اعتمادي

تحليل تجربي تئوري و المان محدود برگشت فنري و تغيير شكل سطح مقطع در فرايند همكاري سه نقطه لوله فلزي چند لايه جدار نازك

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : نويدرضا پهلواني

بررسي تجربي شكل پذيري گرم ورق هاي متصل شده با FSW

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : امين جلالي

طراحي پيش فرم نورج قطعات درپوش آلومينيومي با بهره گيري از خطوط هم پتانسيل الكتريكي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : فاطمه ارجمندزاده

بررسي تجربي كيفيت محصول در شكل دهي ورق با روش الكترومغناطيسي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : علي هدايتي راد

تحليل فرآيند خمكاري آزاد فضايي لوله هاي فلزي بوسيله روش اجزاء محدود

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمدسجاد زنده دل

طراحي قالب و تحليل فرايند كشش عميق ورق هاي زنگ نزن فولادي با بهره گيري از منحني حد شكل پذيري

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي
Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : محمدجواد بختياري دوست