از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو گروه مهندسي نقشه برداري گروه واژه گزيني

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

مدير گروه سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

از تاریخ : ۱۳۸۸/۱۰/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي سنجش از دور و GIS ايران

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه مجله مدرس علوم انساني - برنامه ريزي وآمايش فضا